Struktura organizacyjna

 

W skład Centrum wchodzą:


1)  Dyrektor,
2)  Referat Finansowo – Księgowy:
    • Główny Księgowy,
    • Wieloosobowe stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej,
    • Wieloosobowe stanowisko pracy ds. finansowych,
3)  Referat Oświaty i Wychowania:
    • Wieloosobowe stanowisko ds. oświaty i wychowania,
4)  Stanowisko Pracy ds. Informatycznych,
5)  Stanowisko Pracy ds. BHP i p. poż.,
6)  Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych,
7)  Radca Prawny,
8)  Stanowisko Pracy ds. Kadrowych.

Pracą Centrum kieruje Dyrektor, który reprezentuje je na zewnątrz. Działa na podstawie udzielonych przez Burmistrza Miasta Sandomierza pełnomocnictw i upoważnień.

Główny Księgowy Centrum podlega bezpośrednio Dyrektorowi i zastępuje go w czasie nieobecności.

Strukturę organizacyjną Centrum określa schemat organizacyjny [pobierz schemat]

Funkcjonowanie Centrum opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, podporządkowania służbowego, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie zadań na każdym stanowisku pracy.

 

 

Informacja wytworzona przez dnia 20.02.2017 9:04
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 20.02.2017 9:04. Odsłon 2707, Wersja 1