Indywidualny dowóz uczniów z niepełnosprawnością

Dowóz uczniów z niepełnosprawnością realizowany jest na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Dowóz realizowany jest do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowaczego w Grębowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowaczego
w Dębnie pojazdami należącymi do wymienionych wyżej placówek.

Z kolei dowóz indywidualny do szkół na terenie Sandomierza pojazdami należącymi do rodziców dzieci z niepełnosprawnością jest realizowany oraz dofinansowany na podstawie indywidulanych umów zawartych z rodzicami.

Zgodnie z Art.  39 a Ustawy Prawo oświatowe sposób realizacji obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych wygląda następująco:

1.
Obowiązki, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4, gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.


2.
Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:

koszt = (a-b) × c  

gdzie:  

a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c - stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

3.
Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa
w gminie.


4.
Zwrot kosztów przewozu, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami.


5.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiera z rodzicami umowę, o której mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji,
że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.


6.
Jeżeli rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi, kwotę zwrotu kosztów przewozu ustala się zgodnie z ust. 2.


Załączniki:

1. Wniosek w sprawie dofinansowania dojazdu dziecka lub ucznia niepełnosprawnego [pobierz word] [pobierz pdf]
2. Rachunek o zwrot kosztów przejazdu samochodem osobowym [pobierz word] [pobierz pdf]
3. UCHWAŁA NR LVII/553/2023 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 30 listopada 2023 r. 
   w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust.6 i art.39 ust.4 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe [pobierz]

Informacja wytworzona przez dnia 24.08.2021
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 25.01.2023. Odsłon 186, Wersja 6drukujLink otwiera się w nowym oknie
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony