Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

Szanowni Państwo,
Drodzy Rodzice dzieci podlegających
rekrutacji do samorządowych szkół i przedszkoli
 na rok szkolny 2021/2022


Proszę o zapoznanie się z załączonym poniżej Zarządzeniem Nr 19/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18 stycznia 2021 roku
w sprawie ustalenia harmonogramu i ogólnych zasad rekrutacji dzieci do Samorządowych Przedszkoli i Szkół Podstawowych
prowadzonych przez Gminę Sandomierz.

Warto zaznaczyć, że:
1.    Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego składają rodzice / prawni opiekunowie tych dzieci,
       które będą z nowym rokiem szkolnym 2021/2022 kontynuować wychowanie przedszkolne.
       Deklarację można składać do 24 stycznia 2021 roku
.
2.    Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego składają rodzice / prawni opiekunowie tych dzieci,
       które z nowym rokiem szkolnym 2021/2022 po raz pierwszy będą uczestniczyć w wychowaniu przedszkolnym.
       Wniosek można składać w terminie od 25 stycznia 2021 roku do 19 lutego 2021 roku do godz. 14:00
.
3.    Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej składają rodzice / prawni opiekunowie tych dzieci,
       których miejsce zamieszkania jest tożsame z obwodem tej szkoły.
       Zgłoszenie można składać w terminie od 8 lutego 2021 roku do 27 lutego 2021 roku.
4.    Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej składają rodzice / prawni opiekunowie tych dzieci,
       których miejsce zamieszkania nie jest tożsame z obwodem tej szkoły.
       Zgłoszenie można składać w terminie od 24 marca 2021 roku do 26 marca 2021 roku.

Jednocześnie informuję, że w roku bieżącym istnieje obok formy tradycyjnej również możliwość składania dokumentów rekrutacyjnych
drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy EPUAP.

 Poniżej zamieszczona została także instrukcja dotycząca sposobu wypełnienia dokumentów:
1. Należy pobrać deklarację lub wniosek w formie dokumentu Adobe PDF.
2.
Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek należy złożyć w wybranej jednostce oświatowej.
2. W przypadku gdy wniosek będzie składany w formie elektronicznej należy wypełnić go przy pomocy darmowej aplikacji Adobe Acrobat Reader
    do pobrania pod poniższym łączem:
    https://get.adobe.com/pl/reader/
3. Wypełniony elektronicznie wniosek należy zapisać na lokalnym dysku twardym.
4. Przed złożeniem należy dokument podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym
    przez obydwoje rodziców (opiekunów prawnych).
5. W celu podpisania wniosku profilem zaufanym należy skorzystać z poniższej strony:
    https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
    Procedurę podpisania wniosku należy powtórzyć dla obydwojga rodziców/opiekunów prawnych tj. podpisany dokument przez jednego z rodziców
    należy ponownie przesłać i podpisać profilem zaufanym drugiego rodzica.
6. Dokument podpisany przez obydwojga rodziców/opiekunów prawnych można złożyć drogą elektroniczną poprzez platformę EPUAP
    korzystając z poniższego formularza  – „Pismo Ogólne do Podmiotu Publicznego” załączając go do tworzonego wniosku,
    dokumenty można również dołączyć jako skan wydrukowanego i podpisanego odręcznie dokumentu, za pomocą poniższego formularza:
    https://obywatel.gov.pl/wyslij-pismo-ogolne
7. W celu wybrania właściwej jednostki do której kierowany jest wniosek najprościej w pole wyszukiwania wpisać słowo „Sandomierz”,
    a następnie wybrać odpowiednią jednostkę oraz jako rodzaj pisma wybrać „Wniosek” lub „Podanie”.
8. Do wniosku należy dołączyć podpisany wcześniej formularz PDF w postaci pliku elektronicznego podpisanego profilem zaufanym
    lub skany dokumentów z podpisami odręcznymi.


Załączniki:

Zarządzenie Nr Nr 19/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza [pobierz]

Rekrutacja do Przedszkoli:
1. Załącznik Nr 1 do Zasad Ogólnych - Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do Przedszkola Samorządowego [pobierz]
2. Załącznik Nr 2 do Zasad Ogólnych - Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym [pobierz]
3. Załącznik Nr 3 do Zasad Ogólnych - Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego [pobierz]
4. Załącznik Nr 4 do Zasad Ogólnych - Potwierdzenie woli zapisu dziecka do Przedszkola Samorządowego [pobierz]

5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/677/2017 - Oświadczenie rodziców,o korzystaniu przez dziecko z pełnej oferty przedszkola [pobierz]
6. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/677/2017 - Oświadczenie rodziców, prawnych opiekunów dziecka o zatrudnieniu [pobierz]
7. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/677/2017 - Oświadczenie o korzystaniu przez rodzeństwo kandydata z Przedszkola [pobierz]

 

Rekrutacja do Szkół Podstawowych:
1.
Załącznik Nr 1 do Zasad Ogólnych - Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej [pobierz]
2. Załącznik Nr 2 do Zasad Ogólnych - Wniosek o przyjęcie dziacka do klasy I Szkoły Podstawowej [pobierz]
3. Załącznik Nr 3 do Zasad Ogólnych - Potwierdzenie woli zapisu dziecka do Szkoły Podstawowej [pobierz]
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/677/2017 - Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata
    do wybranej szkoły [pobierz]
5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/677/2017 - Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o zatrudnieniu na terenie Miasta Sandomierza
    lub oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub oświadczenie o prowadzeniu
    gospodarstwa rolnego lub o zatrudnieniu jako obecny lub były pracownik miejskich placówek oświatowych [pobierz]
6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/677/2017 - Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa
    kandydata do szkoły na terenie Miasta Sandomierza [pobierz]
7. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr L/677/2017 - Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o zamieszkiwaniu w obwodzie
    wybranej szkoły krewnych wspierających rodziców w zapewnieniu uczniowi należnej opieki
[pobierz]
8. Uchwała Nr L/677/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji
    na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych
    szkół podstawowych, dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym [pobierz]

 

Informacja wytworzona przez dnia 29.01.2021 8:49
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 29.01.2021 8:49. Odsłon 2034, Wersja 14