Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

Szanowni Państwo,
Drodzy Rodzice dzieci podlegających
rekrutacji do samorządowych szkół i przedszkoli
 na rok szkolny 2023/2024


Proszę o zapoznanie się z załączonym poniżej Zarządzeniem Nr 10/2023/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 20 stycznia 2023 roku
w sprawie ustalenia harmonogramu i ogólnych zasad rekrutacji dzieci do Samorządowych Przedszkoli i Szkół Podstawowych
prowadzonych przez Gminę Sandomierz.

 Warto zaznaczyć, że:

1.    Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego składają rodzice / prawni opiekunowie tych dzieci, które będą z nowym rokiem szkolnym 2023/2024 kontynuować wychowanie przedszkolne.
Deklarację można składać od 23 stycznia 2023 do 27 stycznia 2023 r. 
  

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego składają rodzice / prawni opiekunowie tych dzieci, które z nowym rokiem szkolnym 2023/2024 po raz pierwszy będą uczestniczyć w wychowaniu przedszkolnym.
Wniosek można składać w terminie od 30 stycznia 2023 roku do 28 lutego 2023 roku.

3.    Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej składają rodzice / prawni opiekunowie tych dzieci, których miejsce zamieszkania jest tożsame z obwodem tej szkoły.
Zgłoszenie  można składać w terminie od 1 lutego 2023 roku do 24 lutego 2023 roku.

4.    Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej składają rodzice / prawni opiekunowie tych dzieci, których miejsce zamieszkania nie jest tożsame z obwodem tej szkoły.
Wniosek można składać w terminie od 20 marca 2023 roku do 24 marca 2023 roku.

5.   Wnioski rodziców dzieci 2,5 - letnich oraz z innych gmin
Rodzice dzieci 2,5 - letnich z terenu Sandomierza oraz rodzice dzieci z innych gmin będą mogli składać wnioski o przyjęcie do publicznych przedszkoli w II etapie rekrutacyjnym, czyli od 30 marca do 28 kwietnia 2023 roku. Będzie to możliwe wówczas, gdy ogłoszona zostanie liczba dzieci przyjętych z terenu Sandomierza. Wnioski złożone wcześniej nie będą rozpatrywane w I etapie rekrutacyjnym.

 

Jednocześnie informuję, że w roku bieżącym istnieje obok formy tradycyjnej również możliwość składania dokumentów rekrutacyjnych
drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy EPUAP.

 Poniżej zamieszczona została także instrukcja dotycząca sposobu wypełnienia dokumentów:
1. Należy pobrać deklarację lub wniosek w formie dokumentu Adobe PDF.
2.
Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek należy złożyć w wybranej jednostce oświatowej.
2. W przypadku gdy wniosek będzie składany w formie elektronicznej należy wypełnić go przy pomocy darmowej aplikacji Adobe Acrobat Reader
    do pobrania pod poniższym łączem:
    https://get.adobe.com/pl/reader/
3. Wypełniony elektronicznie wniosek należy zapisać na lokalnym dysku twardym.
4. Przed złożeniem należy dokument podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym
    przez obydwoje rodziców (opiekunów prawnych).
5. W celu podpisania wniosku profilem zaufanym należy skorzystać z poniższej strony:
    https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
    Procedurę podpisania wniosku należy powtórzyć dla obydwojga rodziców/opiekunów prawnych tj. podpisany dokument przez jednego z rodziców
    należy ponownie przesłać i podpisać profilem zaufanym drugiego rodzica.
6. Dokument podpisany przez obydwojga rodziców/opiekunów prawnych można złożyć drogą elektroniczną poprzez platformę EPUAP
    korzystając z poniższego formularza  – „Pismo Ogólne do Podmiotu Publicznego” załączając go do tworzonego wniosku,
    dokumenty można również dołączyć jako skan wydrukowanego i podpisanego odręcznie dokumentu, za pomocą poniższego formularza:
    https://obywatel.gov.pl/wyslij-pismo-ogolne
7. W celu wybrania właściwej jednostki do której kierowany jest wniosek najprościej w pole wyszukiwania wpisać słowo „Sandomierz”,
    a następnie wybrać odpowiednią jednostkę oraz jako rodzaj pisma wybrać „Wniosek” lub „Podanie”.
8. Do wniosku należy dołączyć podpisany wcześniej formularz PDF w postaci pliku elektronicznego podpisanego profilem zaufanym
    lub skany dokumentów z podpisami odręcznymi.


Załączniki:

Zarządzenie Nr 10/2023/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza[pobierz]

Rekrutacja do Przedszkoli:
1. Załącznik Nr 1 do Zasad Ogólnych - Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do Przedszkola Samorządowego [pobierz]
2. Załącznik Nr 2 do Zasad Ogólnych - Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym [pobierz]
3. Załącznik Nr 3 do Zasad Ogólnych - Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego [pobierz]
4. Załącznik Nr 4 do Zasad Ogólnych - Potwierdzenie woli zapisu dziecka do Przedszkola Samorządowego [pobierz]

5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/677/2017 - Oświadczenie rodziców,o korzystaniu przez dziecko z pełnej oferty przedszkola [pobierz]
6. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/677/2017 - Oświadczenie rodziców, prawnych opiekunów dziecka o zatrudnieniu [pobierz]
7. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/677/2017 - Oświadczenie o korzystaniu przez rodzeństwo kandydata z Przedszkola [pobierz]

 

Rekrutacja do Szkół Podstawowych:
1.
Załącznik Nr 1 do Zasad Ogólnych - Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej [pobierz]
2. Załącznik Nr 2 do Zasad Ogólnych - Wniosek o przyjęcie dziacka do klasy I Szkoły Podstawowej [pobierz]
3. Załącznik Nr 3 do Zasad Ogólnych - Potwierdzenie woli zapisu dziecka do Szkoły Podstawowej [pobierz]
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/677/2017 - Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata
    do wybranej szkoły [pobierz]
5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/677/2017 - Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o zatrudnieniu na terenie Miasta Sandomierza
    lub oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub oświadczenie o prowadzeniu
    gospodarstwa rolnego lub o zatrudnieniu jako obecny lub były pracownik miejskich placówek oświatowych [pobierz]
6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/677/2017 - Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa
    kandydata do szkoły na terenie Miasta Sandomierza [pobierz]
7. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr L/677/2017 - Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o zamieszkiwaniu w obwodzie
    wybranej szkoły krewnych wspierających rodziców w zapewnieniu uczniowi należnej opieki
[pobierz]
8. Uchwała Nr L/677/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji
    na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych
    szkół podstawowych, dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym [pobierz]

 

Informacja wytworzona przez dnia 21.01.2021
Opublikowana przez Monika Sakławska-Gawron dnia 22.02.2023. Odsłon 1842, Wersja 19drukujLink otwiera się w nowym oknie
Wersja : lewy  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Początek strony