Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

Szanowni Państwo,
Drodzy Rodzice dzieci podlegających
rekrutacji do samorządowych szkół i przedszkoli
 na rok szkolny 2024/2025
 

Proszę o zapoznanie się z załączonym poniżej Zarządzeniem Nr 293/2023/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia harmonogramu i ogólnych zasad rekrutacji dzieci do Samorządowych Przedszkoli i Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz.

 Warto zaznaczyć, że:

1.    Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego składają rodzice / prawni opiekunowie tych dzieci, które będą z nowym rokiem szkolnym 2024/2025 kontynuować wychowanie przedszkolne. Deklarację można składać do 12 stycznia 2024 r.

 

2.    Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego składają rodzice / prawni opiekunowie tych dzieci, które z nowym rokiem szkolnym 2024/2025 po raz pierwszy będą uczestniczyć w wychowaniu przedszkolnym. Wniosek można składać w terminie od 15 stycznia 2024 roku do 9 lutego 2024 roku.  

3.    Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej składają rodzice / prawni opiekunowie tych dzieci, których miejsce zamieszkania jest tożsame z obwodem tej szkoły. Zgłoszenie  można składać w terminie od 15 stycznia 2024 roku do 2 lutego 2024 roku. 

Załączniki:

Zarządzenie Nr 10/2023/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza[pobierz]

Rekrutacja do Przedszkoli:
1. Załącznik Nr 1 do Zasad Ogólnych - Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do Przedszkola Samorządowego [pobierz]
2. Załącznik Nr 2 do Zasad Ogólnych - Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym [pobierz]
3. Załącznik Nr 3 do Zasad Ogólnych - Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego [pobierz]
4. Załącznik Nr 4 do Zasad Ogólnych - Potwierdzenie woli zapisu dziecka do Przedszkola Samorządowego [pobierz]

5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/677/2017 - Oświadczenie rodziców,o korzystaniu przez dziecko z pełnej oferty przedszkola [pobierz]
6. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/677/2017 - Oświadczenie rodziców, prawnych opiekunów dziecka o zatrudnieniu [pobierz]
7. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/677/2017 - Oświadczenie o korzystaniu przez rodzeństwo kandydata z Przedszkola [pobierz]

Rekrutacja do Szkół Podstawowych:
1. Załącznik Nr 1 do Zasad Ogólnych - Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej [pobierz]
2. Załącznik Nr 2 do Zasad Ogólnych - Wniosek o przyjęcie dziacka do klasy I Szkoły Podstawowej [pobierz]
3. Załącznik Nr 3 do Zasad Ogólnych - Potwierdzenie woli zapisu dziecka do Szkoły Podstawowej [pobierz]
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/677/2017 - Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata
    do wybranej szkoły [pobierz]
5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/677/2017 - Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o zatrudnieniu na terenie Miasta Sandomierza
    lub oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub oświadczenie o prowadzeniu
    gospodarstwa rolnego lub o zatrudnieniu jako obecny lub były pracownik miejskich placówek oświatowych [pobierz]
6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/677/2017 - Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa
    kandydata do szkoły na terenie Miasta Sandomierza [pobierz]
7. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr L/677/2017 - Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o zamieszkiwaniu w obwodzie
    wybranej szkoły krewnych wspierających rodziców w zapewnieniu uczniowi należnej opieki
[pobierz]
8. Uchwała Nr L/677/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji
    na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych
    szkół podstawowych, dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym [pobierz]

Informacja wytworzona przez dnia 09.01.2024 8:14
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 09.01.2024 8:14. Odsłon 2025, Wersja 23