Dostawa artykułów biurowych i papierniczych (wygasły...)

Oznaczenie sprawy: CUW.26.10.2017.DP
Sandomierz, dnia 18 grudnia 2017 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

„Dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu i jednostek obsługiwanych"

 

1. Dane dotyczące Zamawiającego:

Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
ul. Cieśli 2
27-600 Sandomierz

Telefon/faks: 15 644 56 80
Strona www. http://bip.cuw.sandomierz.eu/
Adres e-mail sekretariat@cuw.sandomierz.eu
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie niepodlegającym Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami). Zgodnie z art. 4 ust. 8 - Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest systematyczna, częściowa dostawa artykułów biurowych i papierniczych wskazanych w tabeli Formularz asortymentowo-cenowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty.

Artykuły biurowe i papiernicze dostarczane będą przez wykonawcę na jego koszt, na podstawie zamówień częściowych przesyłanych faksem, pocztą elektroniczną lub zgłaszanych telefonicznie przez Zamawiającego i jednostki obsługiwane, tj.:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Stefana Okrzei 6, 27-600 Sandomierz;
- Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Adama Mickiewicza 9, 27-600 Sandomierz;
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Armii Krajowej, ul. Flisaków 30, 27-600 Sandomierz;
- Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza, ul. Adama Mickiewicza 39, 27-600 Sandomierz;
- Przedszkole Samorządowe Nr 1, ul. Stefana Okrzei 8, 27-600 Sandomierz;
- Przedszkole Samorządowe Nr 3, ul. Juliusza Słowackiego 9, 27-600 Sandomierz;
- Przedszkole Samorządowe Nr 5, ul. Portowa 28, 27-600 Sandomierz;
- Przedszkole Samorządowe Nr 6, ul. Por. Tadeusza Króla 3, 27-600 Sandomierz;
- Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 pod patronatem Ojca Mateuszau l. Portowa 28, 27-600 Sandomierz
- Przedszkole Samorządowe Nr 7, ul. Armii Krajowej 5, 27-600 Sandomierz;
- Świetlica Środowiskowa, ul. Juliusza Słowackiego 15, 27-600 Sandomierz;
Na skutek przeprowadzonego postepowania umowy częściowe zawierane będą indywidualnie przez poszczególne jednostki, na rzecz których działa Zamawiający.


4. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia.
1. Asortyment objęty zamówieniem częściowym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w ciągu maksymalne 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
2. Rzeczywiste ilości zamówionych artykułów, będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu i jednostek obsługiwanych.
3. Asortyment przedstawiony w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty, nie jest katalogiem zamkniętym,
Centrum Usług Wspólnych i jednostki obsługiwane mogą dokonywać zamówienia na dodatkowy asortyment.
4. Artykuły biurowe i papiernicze muszą spełniać wszelkie normy stawiane togo rodzaju towarom przez prawo polskie.
5. Zamówione artykuły winny być dostarczone odpowiednio do siedziby Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu i jednostek obsługiwanych, w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych, winny posiadać najwyższą jakość. Wszystkie artykuły objęte niniejszym zamówieniem muszą być artykułami fabrycznie nowymi, nieużywanymi, wolnymi od wad, kompletnymi i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowanymi, nie noszącymi śladów otwierania, nie poddanymi procesowi ponownego napełnienia.
6. W przypadku asortymentów, dla których określa się terminy ważności ich użycia, terminy te muszą wynosić co najmniej 12 miesięcy, licząc od dnia ich odbioru.
7. Cena określona w ofercie, powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
8. Ceny produktów w okresie od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. nie mogą ulec zmianie, w stosunku do wskazanych w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty. Ceny jednostkowe w ofercie powinny uwzględniać również koszty transportu i rozładunku.
9. Zamawiający zastrzega, że ilości artykułów wskazane w Załączniku nr 1, są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.
10. Umowy realizowane będą w okresie od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
11. Wykonawcy nie przysługują roszczenia o realizacje całości przedmiotu zamówienia jeżeli potrzeby Zamawiającego i jednostek obsługiwanych będą mniejsze.
12. Po upływie okresu realizacji mowy, mimo nie wyczerpania zamówienia określonego umową, umowa wygasa.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia do 10% ilości artykułów, przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia.
14. Ceny jednostkowe artykułów zamawianych w ramach ewentualnego zwiększenia liczby artykułów będą identyczna jak zamówienia podstawowego.
15. Faktury VAT Wykonawca będzie wystawiał, bezpośrednio dla jednostki, dla której nastąpiła dostawa artykułów związanych z przedmiotem zamówienia na podstawie zamówienia częściowego (Nabywca - Gmina Sandomierz, Odbiorca - jednostka do której nastąpiła dostawa artykułów). Płatność za dostawę, regulowana będzie na podstawie prawidłowo wystawianych faktur VAT, w ciągu 14 dni, licząc od daty złożenia faktury VAT, sporządzonej w oparciu o ceny jednostkowe, zaoferowane przez wykonawcę w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.


5. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

6. Termin związania ofertą:
Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

7. Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie następujących oświadczeń i dokumentów:
1) wypełnionego formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty;
2) wypełnionego formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty;
3) kserokopii aktualnego wpisu z właściwego rejestru uprawniającego do występowania w obrocie prawnym lub aktualnego elektronicznego wydruku z KRS lub CEiDG;.
4) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty
Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez wykonawcę.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:
1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazuje zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje przekazane za pomocą faksu, drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.
3) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą:
Dorota Wyrzykowska-Pycior tel. 15 644 56 80 wew. 27 e-mail: dorota.pycior@cuw.sandomierz.eu
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

10. Kryteria wyboru ofert:
Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie kryterium cena - 100%
Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższa ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego.

11. Miejsce i termin złożenia ofert:
1) Ofertę należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu. ul. Cieśli 2, 27-600 Sandomierz

2) Ofertę należy złożyć do dnia 29 grudnia 2017 r. do godz. 10:00

3) Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy w lewym górnym rogu koperty, zaadresowane do zamawiającego na adres: Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Cieśli 2, oraz opisane: Oferta na „Dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu i jednostek obsługiwanych"

Oznaczenie sprawy: CUW.26.10.2017.DP i klauzulą nie otwierać przed dniem 29 grudnia 2017 r. godz. 10:00

4) Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.
5) Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
6) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

12. Zawarciu umowy:
1) Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w załączniku do zaproszenia z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
2) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
3) Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej - zakładka „zamówienia publiczne"

13. Nieudzielenie zamówienia:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia.

14. Inne
W sprawach nie uregulowanych zaproszeniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 - Formularz oferty
2) Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy
3) Załącznik nr 3 - Wzór umowy.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Link otwiera się w nowym oknie
Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy
Link otwiera się w nowym oknie
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Link otwiera się w nowym oknie
Zaproszenie
Link otwiera się w nowym oknie
Informacja wytworzona przez dnia 19.12.2017
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 19.12.2017. Wygasa 30.12.2017. Odsłon 5881, Wersja 1