Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek (wygasły...)

Oznaczenie sprawy: CUW.26.8.2017.DP
Sandomierz, dn. 6 grudnia 2017 r.ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

„Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek”


1. Dane dotyczące Zamawiającego:
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
ul. Cieśli 2
27-600 Sandomierz

Telefon/faks: 15 644 56 80
Strona www. http://bip.cuw.sandomierz.eu
Adres e-mail sekretariat@cuw.sandomierz.eu
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie niepodlegającym Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami). Zgodnie z art. 4 ust. 8 – Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest systematyczna, częściowa dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek wskazanych w tabeli Formularz asortymentowo-cenowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty.

Materiały eksploatacyjne, dostarczane będą przez wykonawcę na jego koszt, na podstawie zamówień częściowych przesyłanych faksem, pocztą elektroniczną lub zgłaszanych telefonicznie przez Zamawiającego i jednostki obsługiwane, tj.:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Stefana Okrzei 6, 27-600 Sandomierz;
- Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Adama Mickiewicza 9, 27-600 Sandomierz;
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Armii Krajowej, ul. Flisaków 30, 27-600 Sandomierz;
- Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza, ul. Adama Mickiewicza 39, 27-600 Sandomierz;
- Przedszkole Samorządowe Nr 1, ul. Stefana Okrzei 8, 27-600 Sandomierz;
- Przedszkole Samorządowe Nr 3, ul. Juliusza Słowackiego 9, 27-600 Sandomierz;
- Przedszkole Samorządowe Nr 5, ul. Portowa 28, 27-600 Sandomierz;
- Przedszkole Samorządowe Nr 6, ul. Por. Tadeusza Króla 3, 27-600 Sandomierz;
- Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 pod patronatem Ojca Mateuszaul. Portowa 28, 27-600 Sandomierz
- Przedszkole Samorządowe Nr 7, ul. Armii Krajowej 5, 27-600 Sandomierz;
- Świetlica Środowiskowa, ul. Juliusza Słowackiego 15, 27-600 Sandomierz;
Na skutek przeprowadzonego postepowania umowy częściowe zawierane będą indywidualnie przez poszczególne jednostki, na rzecz których działa Zamawiający.

4. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia.

 1. Dostarczone przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do  Zamawiającego.
 2. Dostarczane w ramach Umowy materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych: informację o producencie, nazwę (symbol) materiału eksploatacyjnego, opis zawartości, wskazanie urządzenia/urządzeń do jakiego/jakich dany materiał eksploatacyjny jest przeznaczony.
 3. Przedmiot zamówienia musi być oryginalnie zabezpieczony przez producenta w sposób gwarantujący, że produkt nie był użyty od momentu wyprodukowania oraz musi posiadać naniesiony na opakowaniu opis jednoznacznie identyfikujący produkt oraz jego wydajność/pojemność, znak firmowy producenta, kod produktu, typ i model sprzętu, do którego materiał jest przeznaczony oraz termin ważności.
 4. Tonery zamienniki muszą spełniać warunek bezkonfliktowej pracy z danym urządzeniem, w stopniu nie mniejszym niż wskazany w symbolu oryginał a w szczególności dotyczy to wydajności tonera, która nie może być mniejsza niż wskazany w symbolu oryginał, w szczególności dotyczy to wydajności tonera, która nie może być mniejsza niż w materiałach oryginalnych.
 5. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu spowodowane używaniem zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych.
 6. Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania materiałów eksploatacyjnych partiami, na podstawie zamówień częściowych przesyłanych faksem, pocztą elektroniczną lub zgłoszonych telefonicznie przez Zamawiającego i jednostki obsługiwane. Dostawy częściowe należy realizować najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
 7. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania materiałów eksploatacyjnych do siedziby Zamawiającego lub jednostek obsługiwanych na swój koszt.
 8. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie normy stawiane tego rodzaju towarom przez prawo polskie.
 9. Cena jednostkowa brutto określona w ofercie, powinna obejmować wszystkie koszty, podatki i opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 10. Cena materiałów eksploatacyjnych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. nie mogą ulec zmianie w stosunku do cen jednostkowych wskazanych w tabeli Formularz asortymentowo-cenowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty.
 11. Umowy realizowane będą w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 12. Po upływie okresu realizacji mowy, mimo nie wyczerpania zamówienia określonego umową, umowa wygasa.
 13. Wykonawcy nie przysługują roszczenia o realizacje całości przedmiotu zamówienia jeżeli potrzeby Zamawiającego i jednostek obsługiwanych będą mniejsze.
 14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia do 10% ilości tuszy i tonerów, przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia.
 15. Ceny jednostkowe artykułów zamawianych w ramach ewentualnego zwiększenia liczby tuszy i tonerów będą identyczna jak zamówienia podstawowego.
 16. Wykonawca nie będzie pobierał kaucji za opakowania, zobowiązany jest przyjmować od Zamawiającego i jednostek obsługiwanych opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe w celu ich przekazania producentowi lub importerowi.

Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonaną modyfikacje Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe oraz zamieści na stronie internetowej. Wszystkie zmiany dokonane przez zamawiającego stają się wiążące dla Wykonawców.


5. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

6. Termin związania ofertą:
Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

7. Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie następujących oświadczeń i dokumentów:
1) wypełnionego formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty;
2) wypełnionego formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty;
3) kserokopii aktualnego wpisu z właściwego rejestru uprawniającego do występowania w obrocie prawnym lub aktualnego elektronicznego wydruku z KRS lub CEiDG;.
4) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty
Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez wykonawcę.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:
1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazuje zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje przekazane za pomocą faksu, drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.
3) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą:
- sprawy formalne: Dorota Wyrzykowska-Pycior tel. 15 644 56 80 wew. 27 e-mail: dorota.pycior@cuw.sandomierz.eu
- sprawy merytoryczne: Piotr Szyprowski tel. 15 644 56 80 wew. 27 e-mail: piotr.szyprowski@cuw.sandomierz.eu
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

10. Kryteria wyboru ofert:
Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie kryterium cena – 100%
Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższa ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego.

11. Miejsce i termin złożenia ofert:
1) Ofertę należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu. ul. Cieśli 2, 27-600 Sandomierz
2) Ofertę należy złożyć do dnia 18 grudnia 2017 r. do godz. 10:00
3) Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy w lewym górnym rogu koperty, zaadresowane do zamawiającego na adres: Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Cieśli 2, oraz opisane: „Oferta na systematyczną, częściową dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek”

Oznaczenie sprawy: CUW.26.8.2017.DP i klauzulą nie otwierać przed dniem 18 grudnia 2017 r. godz. 10:00

4) Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.
5) Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
6) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

12. Zawarcie umowy:
1) Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w załączniku do zaproszenia z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
2) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
3) Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej – zakładka „zamówienia publiczne”

13. Nieudzielenie zamówienia:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia.

14. Inne
W sprawach nie uregulowanych zaproszeniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Formularz oferty
2) Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy
3) Załącznik nr 3 – Wzór umowy.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Link otwiera się w nowym oknie
Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy
Link otwiera się w nowym oknie
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Link otwiera się w nowym oknie
Zaproszenie
Link otwiera się w nowym oknie
Informacja wytworzona przez dnia 07.12.2017
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.12.2017. Wygasa 19.12.2017. Odsłon 5881, Wersja 2