Dostawa artykułów higienicznych i środków czystości na 2020 rok (wygasły...)

Oznaczenie sprawy: CUW.26.6.2019.AB

                                                                                   
Sandomierz, 19.11.2019r.

Zapytanie ofertowe na realizację zadania

„Dostawa artykułów higienicznych i środków czystości na 2020 rok"


1.
    Dane Centralnego Zamawiającego:
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
ul. L. Cieśli 2
27-600 Sandomierz
Telefon/faks: 15 644 56 80
Strona www: http://bip.cuw.sandomierz.eu
Adres e-mail:  sekretariat@cuw.sandomierz.eu
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Aleksandra Brożyna
Tel. 15 644 56 80, wew.26
 e-mail: aleksandra.brozyna@cuw.sandomierz.eu

2.    Tryb udzielenia zamówienia:
 Postępowanie prowadzone jest na podstawie kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.1843) – tj. wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 tyś. euro.

3.    Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest systematyczna  dostawa artykułów higienicznych i środków czystości wskazanych w  tabeli „Formularz asortymentowo-cenowy” stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty.
2. Artykuły higieniczne i środki czystości dostarczane będą przez wykonawcę na jego koszt, na podstawie zamówień częściowych przesyłanych faksem, pocztą elektroniczną lub zgłaszanych telefonicznie przez Centralnego Zamawiającego i jednostki obsługiwane tj.:
1.    Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Stefana Okrzei 6, 27-600 Sandomierz;
2.    Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Adama Mickiewicza 9, 27-600 Sandomierz;
3.    Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Flisaków 30, 27-600 Sandomierz;
4.    Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Adama Mickiewicza 39,27-600 Sandomierz;
5.    Przedszkole Samorządowe Nr 1, ul. Stefana Okrzei 8, 27-600 Sandomierz;
6.    Oddział Przedszkola Samorządowego Nr 1, ul. Parkowa 4, 27-600 Sandomierz;
7.     Przedszkole Samorządowe Nr 3, ul. Juliusza Słowackiego 9, 27-600 Sandomierz;
8.     Przedszkole Samorządowe Nr 5, ul. Portowa 28, 27-600 Sandomierz;
9.    Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5, ul. Portowa 28, 27-600 Sandomierz;
10.    Przedszkole Samorządowe Nr 6, ul. Por. Tadeusza Króla 3, 27-600 Sandomierz;
11.    Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6, ul. Por. Tadeusza Króla 3, 27-600 Sandomierz;
12.    Przedszkole Samorządowe Nr 7, ul. Armii Krajowej 5, 27-600 Sandomierz;
13.     Świetlica Środowiskowa, ul. Juliusza Słowackiego 15, 27-600 Sandomierz;
14.     Placówka Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” ul. Słowackiego 15 27-600 Sandomierz;
15.     Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu, ul. Katedralna 5 27-600 Sandomierz;
16.    Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. Przemysłowa 2, 27-600 Sandomierz.
17.    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Koseły 3a, 27-600 Sandomierz.

Po zakończeniu przeprowadzonego postępowania umowy zawierane będą indywidualnie przez poszczególne jednostki, na rzecz  których działa Centralny  Zamawiający.

 Wymagania Zamawiającego dotyczące  przedmiotu  zamówienia:

1.  Asortyment objęty zamówieniem częściowym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w ciągu maksymalne 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
2.  Rzeczywiste ilości zamówionych artykułów, będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiających.
3. Ilości  przedstawione w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty, nie jest katalogiem zamkniętym, Zamawiający mogą dokonywać zamówienia na dodatkowy asortyment.
4. Artykuły higieniczne i środki czystości muszą spełniać wszelkie normy stawiane tego rodzaju produktom przez prawo polskie.
5. Zamówione artykuły winny być dostarczone odpowiednio do siedziby Centrum Usług Wspólnych w  Sandomierzu i jednostek obsługiwanych, w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych, winny posiadać najwyższą jakość. Wszystkie artykuły objęte niniejszym zamówieniem muszą być artykułami wolnymi od wad, kompletnymi, nie noszącymi śladów otwierania, nie poddanymi procesowi ponownego napełnienia.
6. W przypadku asortymentów,  dla których określa się terminy ważności ich użycia, terminy te muszą wynosić co najmniej 12 miesięcy, licząc od dnia ich odbioru.
7. Cena określona w ofercie, powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
8. Ceny produktów w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. nie mogą ulec zmianie, w stosunku do wskazanych w Formularzu asortymentowo-cenowym. Ceny jednostkowe w ofercie powinny uwzględniać również koszty transportu i rozładunku.
9. Zamawiający zastrzega, że ilości artykułów wskazane w Załączniku nr 2, są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.
10. Wykonawcy nie przysługują roszczenia o realizację całości przedmiotu zamówienia jeżeli potrzeby Zamawiającego i jednostek obsługiwanych będą mniejsze.
11. Po upływie okresu realizacji umowy, mimo nie wyczerpania przedmiotu zamówienia określonego umową, umowa wygasa.
12. Ceny jednostkowe artykułów zamawianych w ramach ewentualnego zwiększenia liczby artykułów będą identyczne jak zamówienia podstawowego.
13. Faktury VAT Wykonawca będzie wystawiał, bezpośrednio dla jednostki, dla której nastąpiła dostawa na podstawie zamówienia częściowego wg wzoru:
 (Nabywca - Gmina Sandomierz, Odbiorca - jednostka do której nastąpiła dostawa artykułów). Płatność za dostawę, regulowana będzie na podstawie prawidłowo wystawianych faktur VAT, w ciągu 14 dni, licząc od daty złożenia faktury VAT, sporządzonej w oparciu o ceny jednostkowe, zaoferowane przez Wykonawcę w Formularzu asortymentowo-cenowym.

4.    Termin realizacji zamówienia:
Od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku.

5.    Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie następujących oświadczeń i dokumentów:
1)    wypełniony formularz  oferty stanowiący załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty;
2)    wypełniony formularz  asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia do oferty;
3)   aktualne dokumenty potwierdzające status prawny np. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.    Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

1) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazuje zgodnie z wyborem zamawiającego faksem, drogą elektroniczną na e-mail.
2) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje przekazane za pomocą faksu, drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.
3) jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7.    Kryteria wyboru ofert:

Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie kryterium cena brutto - 100%.
Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższa ceną oraz spełniającą wymagania Zamawiającego.


8.    Sposób przygotowania i miejsce złożenia oferty:
1.Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.  Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy w lewym górnym rogu koperty,  przesłane na adres:


Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
ul. L.Cieśli 2, 27-600 Sandomierz oraz opisane:
Oferta na realizacje zadanie pn.
„Dostawa artykułów higienicznych i środków czystości na 2020 rok.”
Oznaczenie sprawy: CUW.26.6.2019.AB
Nie otwierać przed dniem 2 grudnia 2019 roku, godziną 11:00.


2. O wyniku niniejszego postępowania prowadzonego w trybie „zapytania ofertowego” Zamawiający poinformuje wykonawców poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu w zakładce : ,, Zamówienia publiczne” – stosownej informacji.
3. Termin złożenia ofert:  do dnia 2 grudnia 2019 do godziny 11:00.
4. Otwarcie ofert nastąpi w obiekcie CUW w Sandomierzu w dniu 2 grudnia o godzinie 11:30.
5. Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.
6. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

9.    Sposób obliczenia ceny ofertowej:

1.  Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny za wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu ofertowym. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.
2. Ceny jednostkowe oraz wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym a także ostateczną cenę oferty, należy podawać w złotych polskich. Ostateczną cenę oferty stanowi suma cen poszczególnych pozycji formularza oferty cenowej. Ostateczna cena oferty powinna zostać podana w kwocie brutto.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana do realizacji zamówienia elektronicznie drogą mailową albo telefonicznie oraz poprzez publikację stosownej informacji na stronie internetowej, na której opublikowano ogłoszenie.
4. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
6. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
8. W sytuacji gdy zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, to należy rozumieć,  iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych środków pod warunkiem, że środki równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne jak środki wymienione w załączniku  Nr 2. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane środki spełniają wymagania Zamawiającego. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniły wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując konkretnego producenta lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie wskazanego produktu, uznając tym samym   każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.


10.    Termin związania z ofertą: 30 dni

11.    Inne  W sprawach nieuregulowanych zaproszeniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

12.     Klauzula informacyjna RODO:

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu, ul. L. Cieśli 2.
2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@cuw.sandomierz.eu   lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora.
3.    Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na potrzeby prowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego: „Dostawa artykułów higienicznych i środków czystości na 2020 rok. (oznaczenie sprawy: CUW.26.6.2019.AB”  w celu rozpatrzenia złożonej przez Panią/Pana oferty i ewentualnego zawarcia umowy. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem oraz w związku z art.43 i 44 ustawy o finansach publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro.
4.    W szczególnych sytuacjach możemy przekazać/powierzyć Pani/Pana dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa  lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia przetwarzania.
5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenia zamówienia poniżej 30 000 euro. Podanie danych osobowych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia umowy.
7.    Posiada Pani/Pan:
•    na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
•    na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
•    na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO**;
•    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8.    Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9.    Nie przysługuje Pani/Panu;
•    w związku z art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
•    prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art.20 RODO;
•    na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. c oraz lit. b RODO.

Wykaz  załączników do SIWZ:
1) Załącznik nr 1 - Formularz oferty
2) Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy
3) Załącznik nr 3 - Wzór umowy
4) Załącznik nr 4 - Zaproszenie do złożenia oferty

 


2019-11-25

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:
Pytanie nr 1:
W związku z wystawionym przez Państwa zapytaniem ofertowym na artykuły higieniczne i środki czystości chciałbym zapytać czy zezwalają Państwo:
1. Na zaproponowanie w pozycji 74 (ściereczki domowe) opakowania, w którym znajdują się 3 sztuki ściereczek?
2. W pozycji 67 i 68 innego opakowania jak karton?
3. W pozycji 36 preparatu do dezynfekcji rąk w innym opakowaniu jak 1L?"
Odpowiedź Zamawiającego:
Pozycje 74, 67 i 36 pozostają bez zmian.
Natomiast pozycja 68 zmienia brzmienie na: Sól do zmywarki - Sól tabletkowana do zmiękczania wody, Poj.25 kg" Opakowanie foliowe.

Załącznik Nr 2 ulega zmianie w pozycji Nr 68: Sól do zmywarki - Sól tabletkowana do zmiękczania wody, Poj.25 kg" Opakowanie foliowe.

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii  Europejskiej lub państwa członkowskiego.




powrót...
Wersja : 1 2 3 
Informacja wytworzona przez dnia 19.11.2019
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 25.11.2019. Wygasa 03.12.2019. Odsłon 2897, Wersja 3 Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony