Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu kombi o podwyższonym nadwoziu (wygasły...)

Sandomierz, dnia 22.11.2019 r.

Oznaczenie sprawy: CUW.26.8.2019.AB

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na realizację zadania:
„Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego
typu kombi o podwyższonym nadwoziu"


1. Zamawiający:

Targowiska Miejskie
Samorządowy Zakład Budżetowy

Adres: ul. Przemysłowa 2
NIP: 8641953985
REGON: 366168279
http://www.targowiskasandomierz.pl

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:
Janusz Stasiak
tel kom.539 914 920
tel. stacjonarny 15 832 34 22.

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843). Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ww. ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 34110000-1 Samochody osobowe

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego (kombi) o podwyższonym nadwoziu
2. Samochód będący przedmiotem zamówienia musi być:
• fabrycznie nowy, osobowy, bezwypadkowy,
• wolny od wad fizycznych i prawnych,
• wyprodukowany w 2019 r.
Wykonawca przy odbiorze samochodu zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia w języku polskim:
   - dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji oraz dopuszczające pojazd do ruchu (świadectwo homologacji),
   - książkę przeglądów serwisowych,
   - książkę gwarancyjną pojazdu,
   - instrukcję obsługi w języku polskim,
   - 2 komplety kluczyków.

Samochód zostanie odebrany przez Zamawiającego z salonu Sprzedawcy. Należność za dostarczony samochód zostanie uiszczona na podstawie dostarczonej faktury w terminie do 7 dni po odbiorze samochodu.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne, wyposażenie (dalej: SOPZ) stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4. OPZ zawiera minimalne parametry (techniczne i użytkowe) jakie musi spełniać oferowany samochód osobowy, co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.


Wykonawca zaproszony oraz pobierający wersję elektroniczną Zaproszenia z Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu zobowiązany jest do jej monitorowania do dnia składania ofert, gdyż zamieszczane tam są ewentualne wyjaśnienia oraz/lub zmiany treści Zaproszenia. Dokonane w ten sposób wyjaśnienia/uzupełnienia stają się czę-ścią Zaproszenia i będą dla wykonawców wiążące.

4. Warunki dostawy przedmiotu zamówienia:
1. Samochód osobowy będący przedmiotem zamówienia zostanie:
1) odebrany przez Zamawiającego z siedziby (salonu samochodowego) Wykonawcy po wcześniejszych ustaleniach.

2. Odbiór samochodu zostanie poprzedzony jego przetestowaniem oraz sprawdzeniem poprawności działania przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

3. Za termin dostawy samochodu osobowego Zamawiający uważa się dzień podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń protokołu odbioru samochodu.

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 7 dni od dnia podpisania umowy.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
1) przedłożenie formularza ofertowego zgodnie z wytycznymi z punktu 8 niniejszego zapytania,
2) prowadzenie sprzedaży autoryzowanej pojazdów oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, gwarancja na dostarczony sprzęt powinna wynosić co najmniej:
   - 24 miesiące gwarancja mechaniczna na pojazd bez limitu kilometrów,
   - 36 miesięcy na powłokę lakierniczą licząc od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,
   - 144 miesiące na perforację nadwozia - licząc od daty sprzedaży samochodu.
3) samochód powinien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych oraz in-strukcję obsługi w j. polskim,
4) czas reakcji serwisu w okresie gwarancji - max. 36 godzin od zgłoszenia awarii,
5) serwis winien posiadać siedzibę na terenie Polski,
6) wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji winno odbywać się transportem i na koszt wykonawcy,
7) usunięcie wad sprzętu, które ujawniły się w okresie gwarancji powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od chwili zgłoszenia,
8) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Wykonawca powinien dołączyć do oferty foldery/katalogi z opisem technicznym oferowanego pojazdu samochodowego.
9) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
• dysponował potencjałem technicznym i osobami zdolnymi prawidłowo zrealizować zamówienie, znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,
• posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji przedmiotu zamówienia.
• Zamawiający uzna warunki wymienione w pkt. 6 za spełnione, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie na zasa-dzie „spełniam/nie spełniam", stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 7. Warunki płatności:
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze w ciągu 7 dni od dnia otrzymania prawi-dłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
2. Wykonawca wystawi fakturę na następujące dane:
Nabywca: Gmina Sandomierz,
Pl. Poniatowskiego 3,
27-600 Sandomierz,
NIP 864-17-51-939,
Odbiorca - Targowiska Miejskie
Samorządowy Zakład Budżetowy
Adres: ul. Przemysłowa 2
27-600 Sandomierz

 8. Opis sposobu przygotowania oferty i obliczania ceny:
1. Kompletna oferta powinna zawierać prawidłowo wypełniony/ą:
1) formularz ofertowy - załącznik nr 2,
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3,
3) klauzulę informacyjną (dotycząca przetwarzania danych osobowych) - załącznik nr 4.

2. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę muszą być:
1) sporządzone w języku polskim,
2) napisane na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką,
3) scalone w sposób trwały, z kolejno ponumerowanymi i parafowanymi stronami,
4) podpisane,
5) złożone w formie oryginału (pełnomocnictwo może być złożone w formie kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem").

3. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo tej osoby musi być:
1) dołączone do oferty,
2) złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem" przez osobę wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy.
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
5. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w złotych polskich(zł) i zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu za-mówienia oraz uwzględnić wszelkie podatki, opłaty, cła itp.
6. Cena oferty musi być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 9. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty:

Cena brutto - 100% .

 10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:
1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,
2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski zawiadomienia za pomocą faksu lub drogą elek-troniczną niezwłocznie potwierdzają fakt ich otrzymania.


11. Istotne postanowienia umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

 12. Termin związania z ofertą: 30 dni.

 13. Zawiadomienie o wynikach postępowania:
1. Zawiadomienie o wynikach postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego tj. http://bip.cuw.sandomierz.eu

2. Zamawiający po opublikowaniu wyników postępowania na stronie internetowej skontaktuje się z wybranym Wykonawcą w celu ustalenia terminu i miejsca podpisania umowy oraz realizacji zamówienia.

14. Miejsce, termin oraz sposób składania ofert:

1) Ofertę należy złożyć w terminie do 04.12.2019 r. do godź.11:00 - osobiście w siedzibie CUW lub za pośrednictwem poczty na adres: Centrum Usług Wspólnym, ul. L. Cieśli 2, 27-600 Sandomierz.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie (opakowaniu), uniemożliwiającej odczytanie zawartości oferty. Koperta (opakowanie) powinna być opisana następująco:


Zapytanie ofertowe
„Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego
typu kombi o podwyższonym nadwoziu"
NIE OTWIERAĆ przed dniem 04.12.2019 r. godziną 11:00

2) Otwarcie ofert nastąpi o godź.11.30 w siedzibie Centrum Usług Wspólnych.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zaproszeniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

16. Klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro: Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Targowiska Miejskie
Samorządowy Zakład Budżetowy
Adres: ul. Przemysłowa 2
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@targowiskasandomierz.pl lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora.
2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na potrzeby prowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego: „Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu kombi o podwyższonym nadwoziu" w celu rozpatrzenia złożonej przez Panią/Pana oferty i ewentualnego zawarcia umowy. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem oraz w związku z art.43 i 44 ustawy o finansach publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro.
3. W szczególnych sytuacjach możemy przekazać/powierzyć Pani/Pana dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia przetwarzania.
4.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenia zamówienia poniżej 30 000 euro. Podanie danych osobowych jest warunkiem ważności oferty i ewen-tualnego zawarcia umowy.
6.
Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
• na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeże-niem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO**;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7.
Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Nie przysługuje Pani/Panu;

• w związku z art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art.20 RODO;
• na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną prze-twarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. c oraz lit. b RODO.


Załączniki:
1) Załącznik nr 1 - szczegółowy OPZ
2) Załącznik nr 2 - formularz ofertowy
3) Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Załącznik nr 4 - klauzula informacyjna RODO
5) Załącznik nr 5 - wzór umowy.


Uwaga zmiana w SIWZ !!!
 
Zmianie ulega pkt. 6 ppkt. 2   zaproszenia do składania ofert.


2)  prowadzenie sprzedaży autoryzowanej pojazdów oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, gwarancja na dostarczony sprzęt powinna wynosić co najmniej:
-   24 miesiące gwarancja mechaniczna na pojazd bez limitu kilometrów,
-   36 miesięcy na powłokę lakierniczą licząc od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,
-   144 miesiące na perforację nadwozia – licząc od daty sprzedaży samochodu.

Zmienia brzmienie na:

2)  prowadzenie sprzedaży autoryzowanej pojazdów oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, gwarancja na dostarczony sprzęt powinna wynosić co najmniej:
-    24 miesiące gwarancja mechaniczna na pojazd bez limitu kilometrów,
-    24 miesięcy na powłokę lakierniczą licząc od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,
-    144 miesiące na perforację nadwozia – licząc od daty sprzedaży samochodu.

Zmiana w załączniku nr 1 do zaproszenia- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

E.     Gwarancja:
-     gwarancja mechaniczna na cały pojazd – min. 2 lata (bez limitu kilometrów)
-     gwarancja na powłokę lakierniczą – min. 3 lata
-     gwarancja na perforację nadwozia – min. 12 lat

Zmiana na :

E. Gwarancja:
-     gwarancja mechaniczna na cały pojazd – min. 2 lata (bez limitu kilometrów)
-     gwarancja na powłokę lakierniczą – min. 2 lata
-     gwarancja na perforację nadwozia – min. 12 lat

W związku ze zmianami w zaproszeniu zmianie ulega termin realizacji zamówienia tj. zmianie ulega § 3 pkt. 1 w  załączniku nr 5 stanowiącym wzór umowy  

1.  Termin wykonania zamówienia – do 16.12.2019 r.

Zmienia brzmienie na:

2. Termin wykonania zamówienia – do 23.12.2019 r.

Oraz zmianie ulega pkt. 1w  § 6:

1.  Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z kartą gwarancyjną minimalnie na okres:
-   24 miesiące na cały pojazd
-   36 miesięcy na powłokę lakierniczą
-   144 miesiące na perforację nadwozia.

Zmienia on brzmienie na:

§ 6

1.  Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z kartą gwarancyjną minimalnie na okres:
-    24 miesiące na cały pojazd
-    24 miesięcy na powłokę lakierniczą
-    144 miesiące na perforację nadwozia.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

W związku ze zmianami NASTĘPUJE PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 6 GRUDNIA 2019 ROKU GODZ. 12:00.


*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.powrót...
Wersja : 1 2 3 4 5 
Informacja wytworzona przez dnia 22.11.2019
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 29.11.2019. Wygasa 07.12.2019. Odsłon 4539, Wersja 5 Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony