Ochrona fizyczna osób i mienia (wygasły...)

CUW.26.5.2019.AB
Sandomierz, 2019-11-18

 


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


na zadanie pn. „Ochrona fizyczna osób i mienia Bulwaru im. Marszałka Piłsudskiego i Centrum Rekreacji w Sandomierzu."1. Dane dotyczące Zamawiającego:
    Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
    Adres: ul. Koseły 3a
    27-600 Sandomierz
    Telefon: 790 780 923
    Strona www: www.mosir.sandomierz.pl
    Adres e-mail: sekretariat@mosir.sandomierz.pl


2. Tryb udzielania zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.1843)
- tj. wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 tyś. euro.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna osób i mienia Bulwaru im. Marszałka Piłsudskiego i Centrum Rekreacji w Sandomierzu.
Wspólny Słownik Zamówień Kod CPV- 79710000-4 Usługi ochroniarskie.

1) na terenie Bulwaru im. Marszałka Piłsudskiego w dniach od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r. codziennie w godzinach od 22:00 do 7:00 oraz całodobowo w dniach świątecznych 2020 roku:
1 stycznia - Nowy Rok (środa), 6 stycznia - Trzech Króli (poniedziałek), 12 kwietnia - Wielkanoc (niedziela), 13 kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny,11 czerwca - Boże Ciało (czwartek), 1 listopada - Wszystkich Świętych (niedziela),11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości ( środa), 24 grudnia - Wigilia (czwartek),25 grudnia - 1 Dzień Bożego Narodzenia (piątek), 26 grudnia - 2 Dzień Bożego Narodzenia (sobota), 31 grudnia - Sylwester (czwartek).
2) na terenie Centrum Rekreacji ul. Portowa w dniach od 19.06.2020 r. do 01.09.2020 r. w godzinach od 21:00 do 7:00.
Wykonawca zaproszony oraz pobierający wersję elektroniczną Zaproszenia z Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu zobowiązany jest do bieżącego monitorowania Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu do dnia składania ofert, gdyż zamieszczane tam są ewentualne wyjaśnienia oraz/lub zmiany treści Zaproszenia. Dokonane w ten sposób wyjaśnienia/uzupełnienia stają się częścią Zaproszenia i będą dla wykonawców wiążące.

4. Termin wykonania zamówienia:
- Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- Centrum Rekreacji ul. Portowa od 19.06.2020 r. do 01.09.2020 r.

5. Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie następujących oświadczeń i dokumentów:

a) formularz oferty wg załączonego wzoru (załącznik nr 1 do Zaproszenia),
b) referencje/rekomendacje w zakresie realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia min.2 lata,
c) aktualne dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
d) Udokumentowanie działalności firmy w okresie ostatnich 5 lat.
e) Oświadczenie o braku zobowiązań publicznoprawnych (ZUS, US)

6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.
3) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą:
w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:
- Marek Chruściel- Kierownik Bulwaru im. M. Piłsudskiego, tel. 602 802 703
- Jerzy Miłek - Kierownik Centrum Rekreacji ul. Portowa, tel. 664 458 172
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

8. Kryteria wyboru ofert:
Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie kryterium - cena 100%.
Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom
i o najniższej cenie.

9. Miejsce i termin złożenia ofert:
1) Miejsce: Sekretariat Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu. ul. Cieśli 2, 27-600 Sandomierz.
2) Termin: Ofertę należy złożyć do dnia: 27.11.2019 roku, do godź.11:00.
3) Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy w lewym górnym rogu koperty, zaadresowane na adres: Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu ul. Cieśli 2, 27-600 Sandomierz oraz opisane:

Oferta na zadanie pn.
„Ochrona fizyczna osób i mienia Bulwaru im. Marszałka Piłsudskiego i Centrum Rekreacji
w Sandomierzu."
Oznaczenie sprawy: CUW.26.5.2019.AB
Nie otwierać przed dniem 27.11.2019 r. godz. 11.00


4) Składana oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego Zaproszenia. Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia w formie elektronicznej lub faxem.
5) Ofertę należy napisać w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą
i czytelną techniką.
6) Cena w formularzu oferty winna być wyrażona cyfrowo i słownie.
7) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składania.
8) O wyniku niniejszego postępowania prowadzonego w trybie „porównania cen" Zamawiający poinformuje wykonawców poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu w zakładce „Zamówienia publiczne" - stosownej informacji.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia.
10) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.


10. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro:


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@cuw.sandomierz.eu lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora.
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na potrzeby prowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego: Ochrona fizyczna osób i mienia Bulwaru im. Marszałka Piłsudskiego i Centrum Rekreacji w Sandomierzu." w celu rozpatrzenia złożonej przez Panią/Pana oferty i ewentualnego zawarcia umowy. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem oraz w związku z art.43 i 44 ustawy o finansach publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro.
4. W szczególnych sytuacjach możemy przekazać/powierzyć Pani/Pana dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia przetwarzania.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenia zamówienia poniżej 30 000 euro. Podanie danych osobowych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia umowy.
7. Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
• na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO**;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Nie przysługuje Pani/Panu;
• w związku z art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art.20 RODO;
• na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. c oraz lit. b RODO.

11. Załączniki do zaproszenia ofertowego:


1. Formularz oferty.
2. Wzór umowy.
3. Zaproszenie do złożenia oferty


*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.Załączniki:
1. Formularz oferty
Link otwiera się w nowym oknie
2. Wzór umowy
Link otwiera się w nowym oknie
3. Zaproszenie do złożenia oferty
Link otwiera się w nowym oknie
Informacja wytworzona przez dnia 18.11.2019
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 18.11.2019. Wygasa 28.11.2019. Odsłon 5895, Wersja 1