Dostawa artykułów higienicznych i środków czystości na 2022 rok (wygasły...)

Oznaczenie sprawy CUW.26.2.2021.AB

Sandomierz, 17.11.2021 r.

Zapytanie ofertowe
na realizację zadania:

„Dostawa artykułów higienicznych i środków czystości na 2022 rok"

1. Dane Zamawiającego:
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
ul. L. Cieśli 2
27-600 Sandomierz
Telefon/faks: 15 644 56 80
Strona www. http://bip.cuw.sandomierz.eu
Adres e-mail: sekretariat@cuw.sandomierz.eu
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00


Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Aleksandra Brożyna
Tel. 15 644 56 80, wew.26,
e-mail: aleksandra.brozyna@cuw.sandomierz.eu


2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), z uwagi na próg określony w art.2 ust.1 pkt 1 tj. wartości poniżej 130.000,00 zł netto.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa artykułów higienicznych i środków czystości wskazanych w tabeli „Formularz asortymentowo-cenowy" stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty.
2. Artykuły higieniczne i środki czystości dostarczane będą przez wykonawcę na jego koszt, na podstawie zamówień częściowych przesyłanych pocztą elektroniczną lub zgłaszanych telefonicznie przez CUW i jednostki obsługiwane tj.:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Stefana Okrzei 6, 27-600 Sandomierz;2. Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Adama Mickiewicza 9, 27-600 Sandomierz;
3. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Flisaków 30, 27-600 Sandomierz;
4. Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Adama Mickiewicza 39,27-600 Sandomierz;
5. Przedszkole Samorządowe Nr 1, ul. Stefana Okrzei 8, 27-600 Sandomierz;
6. Przedszkole Samorządowe Nr 3, ul. Juliusza Słowackiego 9, 27-600 Sandomierz;
7. Przedszkole Samorządowe Nr 5, ul. Portowa 28, 27-600 Sandomierz;
8. Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5, ul. Portowa 28, 27-600 Sandomierz;
9. Przedszkole Samorządowe Nr 6, ul. Por. Tadeusza Króla 3, 27-600 Sandomierz;
10. Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6, ul. Por. Tadeusza Króla 3, 27-600 Sandomierz;
11. Przedszkole Samorządowe Nr 7, ul. Armii Krajowej 5, 27-600 Sandomierz;
12. Świetlica Środowiskowa, ul. Słowackiego 15, 27-600 Sandomierz;
13. Placówka Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie" ul. Błonie 55, 27-600 Sandomierz;
14. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu, ul. Katedralna 5, 27-600 Sandomierz;
15. Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. Przemysłowa 2, 27-600 Sandomierz.
16. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Koseły 3a, 27-600 Sandomierz.

Po zakończeniu przeprowadzonego postępowania umowy zawierane będą indywidualnie przez poszczególne jednostki, na rzecz których działa Centrum Usług Wspólnych.

Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Asortyment objęty zamówieniem częściowym wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w ciągu maksymalne 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
2. Rzeczywiste ilości zamówionych artykułów, będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania zamawiających.
3. Ilości przedstawione w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty, nie jest katalogiem zamkniętym, zamawiający mogą dokonywać zamówienia na dodatkowy asortyment, który nie jest wymieniony w formularzu asortymentowo-cenowym przy czym ceny dodatkowego asortymentu, nie będą wyższe od przeciętnej ceny rynkowej.
4. Artykuły higieniczne i środki czystości muszą spełniać wszelkie normy stawiane tego rodzaju produktom przez prawo polskie.
5. Zamówione artykuły winny być dostarczone odpowiednio - do Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu oraz jednostek obsługiwanych, z uwzględnieniem obiektów jednostki MOSiR: Pływalnia Kryta ul. Zielna 7, Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Patkowskiego 2a, Miejski Stadion Sportowy ul. Koseły 3a, Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego, Centrum Rekreacji ul. Portowa 24a.
- w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych, winny posiadać najwyższą jakość. Wszystkie artykuły objęte niniejszym zamówieniem muszą być artykułami wolnymi od wad, kompletnymi, nie noszącymi śladów otwierania, nie poddanymi procesowi ponownego napełniania.
6. W przypadku asortymentów, dla których określa się terminy ważności ich użycia, terminy te muszą wynosić co najmniej 12 miesięcy, licząc od dnia ich odbioru.
7. Cena określona w ofercie, powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
8. Ceny produktów w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r. nie mogą ulec zmianie, w stosunku do wskazanych w Formularzu asortymentowo-cenowym. Ceny jednostkowe w ofercie powinny uwzględniać również koszty transportu i rozładunku.
9. Zamawiający zastrzega, że ilości artykułów wskazane w Załączniku nr 2, są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.
10. Wykonawcy nie przysługują roszczenia o realizację całości przedmiotu zamówienia jeżeli potrzeby zamawiającego i jednostek obsługiwanych będą mniejsze.
11. Po upływie okresu realizacji umowy, mimo nie wyczerpania maksymalnego przedmiotu zamówienia określonego umową, umowa wygasa.
12. Ceny jednostkowe artykułów zamawianych w ramach ewentualnego zwiększenia liczby artykułów będą identyczne jak zamówienia podstawowego.
13. Faktury VAT Wykonawca będzie wystawiał, bezpośrednio dla jednostki, dla której nastąpiła dostawa na podstawie zamówienia częściowego wg wzoru:
(Nabywca - Gmina Sandomierz, Odbiorca - jednostka do której nastąpiła dostawa artykułów). Płatność za dostawę, regulowana będzie na podstawie prawidłowo wystawianych faktur VAT, w ciągu 14 dni, licząc od daty złożenia faktury VAT, sporządzonej w oparciu o ceny jednostkowe, zaoferowane przez Wykonawcę w Formularzu asortymentowo-cenowym.


4. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.


5. Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie następujących oświadczeń i dokumentów:

1) wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1;
2) wypełniony formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 2;
3) zaakceptowany wzór umowy stanowiący - załącznik nr 3;
4) zaakceptowaną i podpisaną klauzulę informacyjną - załącznik nr 4;
5) aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania w ofercie przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.

6. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:
1) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazuje zgodnie z wyborem zamawiającego faksem, drogą elektroniczną na e-mail.
2) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje przekazane za pomocą faksu, drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.
3) jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7. Kryteria wyboru ofert:
Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie kryterium cena brutto - 100%.
Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższa ceną oraz spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego oraz zgodna z opisem przedmiotu zamówienia i specyfikacją.
8. Sposób przygotowania i miejsce złożenia oferty:
1.Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy w lewym górnym rogu koperty, przesłane albo dostarczone na adres:

Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
ul. L.Cieśli 2, 27-600 Sandomierz oraz opisane:
Oferta na realizacje zadania pn.:
„Dostawa artykułów higienicznych i środków czystości na 2022 rok."
Oznaczenie sprawy: CUW.26.2.2020.AB
Nie otwierać przed dniem 30 listopada 2021 roku, godziną 10:00.

2. O wyniku niniejszego postępowania prowadzonego w trybie „zapytania ofertowego" zamawiający poinformuje wykonawców poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu w zakładce : ,, Zamówienia publiczne" - stosownej informacji.
3. Termin i miejsce złożenia ofert: Centrum Usług Wspólnych do dnia 30 listopada 2021 do godziny 10:00.
4. Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.
5. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi wykonawca.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Sposób obliczenia ceny ofertowej:
1. Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny za wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu asortymentowo-cenowym. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.
2. Ceny jednostkowe oraz wszystkie wartości określone w formularzu asortymentowo-cenowym a także ostateczną cenę oferty, należy podawać w złotych polskich. Ostateczną cenę oferty stanowi suma cen poszczególnych pozycji formularza oferty cenowej. Ostateczna cena oferty powinna zostać podana w kwocie brutto.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana do realizacji zamówienia elektronicznie drogą mailową albo telefonicznie oraz poprzez publikację stosownej informacji na stronie internetowej, na której opublikowano ogłoszenie.
4. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze wykonawcy.
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
6. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. W toku dokonywania badania i oceny ofert, zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
8. W sytuacji gdy zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych środków pod warunkiem, że środki równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne jak środki wymienione w załączniku Nr 2. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane środki spełniają wymagania zamawiającego. Wykonawca do każdego oferowanego produktu równoważnego dołącza dokładny opis i parametry, by wykazać że spełnia on oczekiwania i wymagania zamawiającego zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i swz.
Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniły wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując konkretnego producenta lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt wskazanych parametrach lub lepszych.

10. Termin związania z ofertą: do dnia 29 grudnia 2021 roku.

11. Inne W sprawach nieuregulowanych zaproszeniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.


Wykaz załączników do SWZ:
1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2) Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy
3) Załącznik nr 3 - Wzór umowy
4) Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna

 
Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Link otwiera się w nowym oknie
Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy
Link otwiera się w nowym oknie
Załącznik nr 3 - Wzór umowy
Link otwiera się w nowym oknie
Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna
Link otwiera się w nowym oknie
Zaproszenie
Link otwiera się w nowym oknie
Informacja wytworzona przez dnia 17.11.2021
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 17.11.2021. Wygasa 30.11.2021. Odsłon 5887, Wersja 1