„Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i papierniczych na 2023 rok” (wygasły...)

Oznaczenie sprawy: CUW.26.9.2022.AB                                     Sandomierz, 21.11.2022r.        


Zmianie uległ załącznik nr 2 do zapytania ofertowego tj. formularz asortymentowo-cenowy

W załączniku zostały doprecyzowane opisy w pozycjach:

20,27,29,30,32,81,84,87,92,93,102,110,112,114,119,122,125,128,129,133,135,151,158,161,166,168,171,172,216,219

Zmianie ulegają również:

1) pkt. 7 Zapytania ofertowego:

7.Sposób przygotowania i termin składania oferty: w ppkt.1

W miejscu zamiast „Nie otwierać przed dniem 6 grudnia 2022 roku, godziną 12:00”.

Po zmianie brzmi:

Nie otwierać przed dniem 7 grudnia 2022 roku, godziną 13:00.

2) ppkt. 3 W miejscu:

Termin złożenia ofert: do dnia 6 grudnia 2022 roku do godziny 12:00.

Po zmianie brzmi

Termin złożenia ofert: do dnia 7 grudnia 2022 roku do godziny 13:00.

3) W pkt 10. Termin związania z ofertą: 4 styczeń 2023 rok.

      

Po zmianie brzmi:

Termin związania z ofertą: 5 styczeń 2023 rok.

 

W związku ze zmianami termin otwarcia ofert został przedłużony

do dnia 07 grudnia do godziny13:00.

_______________________________________________________________________________________________________________________
                                                                 


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na realizację zadania pn.:    
„ Sukcesywne dostawy  materiałów  biurowych i papierniczych na 2023 rok”

1. Zamawiający:
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu oraz jednostki obsługiwane:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Stefana Okrzei 6, 27-600 Sandomierz;
2. Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Adama Mickiewicza 9, 27-600 Sandomierz;
3. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Flisaków 30, 27-600 Sandomierz;
4. Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Adama Mickiewicza 39,27-600 Sandomierz;
5. Przedszkole Samorządowe Nr 1, ul. Stefana Okrzei 8, 27-600 Sandomierz;
6. Przedszkole Samorządowe Nr 3, ul. Juliusza Słowackiego 9, 27-600 Sandomierz;
7. Przedszkole Samorządowe Nr 5, ul. Portowa 28, 27-600 Sandomierz;
8. Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5, ul. Portowa 28, 27-600 Sandomierz;
9. Przedszkole Samorządowe Nr 6, ul. Por. Tadeusza Króla 3, 27-600 Sandomierz;
10. Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6, ul. Por. Tadeusza Króla 3,
27-600 Sandomierz;
11. Przedszkole Samorządowe Nr 7, ul. Armii Krajowej 5, 27-600 Sandomierz;
12.  Świetlica Środowiskowa, ul. Juliusza Słowackiego 15, 27-600 Sandomierz;
13.  Placówka Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” ul. Błonie 55,
27-600 Sandomierz;
14.  Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu, ul. Katedralna 5,
27-600 Sandomierz;
15. Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. Przemysłowa 2,
27-600 Sandomierz.
16. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Koseły 3a, 27-600 Sandomierz.

W imieniu własnym i jednostek obsługiwanych postępowanie prowadzi pełnomocnik, tj.
 Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu, działający na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). i  Zarządzenia Burmistrza Miasta Sandomierza Nr 250/2021/CUW z dnia 29 października 2021 roku.
Dane podmiotu prowadzącego postępowanie:
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
ul. Leona Cieśli 2
27-600 Sandomierz
Telefon/faks: 15 644 56 80    
Strona www. http://bip.cuw.sandomierz.eu
Adres e-mail sekretariat@cuw.sandomierz.eu

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Aleksandra Brożyna
Tel. 15 644 56 80, wew.26
 e-mail: aleksandra.brozyna@cuw.sandomierz.eu

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). z uwagi na próg określony w art.2 ust.1 pkt 1 tj. wartości poniżej 130.000,00 zł netto.

      3.   Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są „Sukcesywne dostawy  materiałów  biurowych i papierniczych na 2023 rok” do Centrum Usług Wspólnych i jednostek obsługiwanych.  Artykuły biurowe i papiernicze  będą dostarczane przez wykonawcę na jego własny koszt, na podstawie zamówień częściowych przesyłanych pocztą elektroniczną lub zgłaszanych telefonicznie przez Centrum Usług Wspólnych i jednostki obsługiwane.
  2. Dostawy przedmiotu zamówienia będą się odbywały w zależności od potrzeb zamawiającego. Przedmiot umowy objęty jednostkowym zamówieniem wykonawca zobowiązuje się dostarczać na swój koszt maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
  3.  Oferowany produkt  musi  spełniać  wymagania  wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia oraz formularzu asortymentowo-cenowym tj. załączniku nr 2 do zapytania.
  4.  Artykuły biurowe i papiernicze muszą spełniać wszelkie normy stawiane do tego  rodzaju zamówień przez prawo polskie.
  5.  Zamówione artykuły powinny być dostarczone - odpowiednio na adresy: Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu oraz jednostek obsługiwanych, z uwzględnieniem obiektów  jednostki MOSiR:  Pływalnia Kryta, ul. Zielna 7, Hala Widowiskowo - Sportowa ul. Patkowskiego 2a, Miejski Stadion Sportowy ul. Koseły 3a, Bulwar im Marszałka Piłsudskiego, Centrum Rekreacji ul. Portowa 24a - w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych,  powinny posiadać najwyższą jakość, być artykułami nieużywanymi, wolnymi od wad, kompletnymi, szczelnie zapakowanymi, nie noszącymi śladów otwierania, nie poddanymi procesowi ponownego napełniania.
 6.  W przypadku asortymentów dla których określa się terminy ważności ich użycia, terminy te muszą wynosić co najmniej 12 miesięcy, licząc od dnia ich odbioru.
 7.  Cena określona w ofercie, powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 8.  Ceny produktów w okresie trwania umowy  nie mogą ulec zmianie, w stosunku do wskazanych w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2.
 9. Zamawiający zastrzega, że ilości artykułów wskazane w załączniku nr 2, są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Mogą one ulec zmianie w toku realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie w tym zakresie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu umowy do 70% wartości umowy brutto. Niewykorzystanie przez Zamawiającego 30% wartości umowy brutto nie może stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z niektórych pozycji podyktowane brakiem zapotrzebowania na dany artykuł. Powyższe zmiany nie mogą spowodować zmian cen jednostkowych. Zmiany w tym zakresie nie będą stanowiły zmiany umowy.
 10. Asortyment przedstawiony w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty, nie jest katalogiem zamkniętym, Centrum Usług Wspólnych i  jednostki obsługiwane mogą dokonywać zamówienia na dodatkowy asortyment tożsamy przedmiotowo. Zmiany w tym zakresie nie będą stanowiły zmiany umowy.

 11.  Rzeczywiste ilości zamówionych artykułów, będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania zamawiającego.
 12.  Umowa będzie obowiązywać od 02 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku lub do wyczerpania przedmiotu umowy.
13.  Po upływie okresu realizacji umowy, mimo nie wyczerpania przedmiotu zamówienia określonego umową, umowa wygasa.
14. Faktury VAT Wykonawca będzie wystawiał bezpośrednio dla jednostki, dla której nastąpiła dostawa materiałów związanych z przedmiotem zamówienia na podstawie zamówienia częściowego, wg wzoru:
(Nabywca – Gmina Sandomierz, Odbiorca – jednostka do której nastąpiła dostawa artykułów biurowych).
 15.  Płatność za dostawę, regulowana będzie na podstawie prawidłowo wystawianych faktur VAT w ciągu 14 dni, licząc od daty złożenia faktury VAT, sporządzonej w oparciu o ceny jednostkowe, zaoferowane przez wykonawcę w formularzu asortymentowo-cenowym  stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
 16.  Po zakończeniu przeprowadzonego postępowania umowy zawierane będą indywidualnie przez zamawiających z wybranym w wyniku postępowania Wykonawcą, zgodnie z zapotrzebowaniem w formularzu asortymentowo-cenowym - zał. nr 2 z zakładki: Podział na jednostki.

4. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia 02 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 roku.

5. Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie następujących oświadczeń i dokumentów:
a) wypełniony formularz ofertowy ( załącznik nr 1),
b) wypełniony formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 2),
c) zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 3),
d) wypełnione oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 4),
e) aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania w ofercie przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.

      6.    Kryteria wyboru oferty:
Cena ofertowa brutto - 100 %. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożone przez wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę brutto.

      7.    Sposób przygotowania i termin składania oferty:
1. Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.  Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy w lewym górnym rogu koperty,  przysłane na adres:
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu ul. L. Cieśli 2, 27-600 Sandomierz oraz opisane:
Oferta na realizację zadania:
„ Sukcesywne dostawy  materiałów  biurowych i papierniczych na 2023 rok”
Oznaczenie sprawy: CUW.26.9.2022.AB
Nie otwierać przed dniem  6 grudnia 2022 roku, godziną 12:00.

2. O wyniku niniejszego postępowania prowadzonego w trybie „zapytania ofertowego” Zamawiający poinformuje wykonawców poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu w zakładce „Zamówienia publiczne” – stosownej informacji.
Wykonawca zaproszony oraz pobierający wersję elektroniczną Zaproszenia z Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu zobowiązany jest do bieżącego monitorowania Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu do dnia składania ofert, gdyż zamieszczane tam są ewentualne wyjaśnienia oraz/lub zmiany treści Zaproszenia. Dokonane w ten sposób wyjaśnienia/uzupełnienia stają się częścią Zaproszenia i będą dla wykonawców wiążące.
3. Termin złożenia ofert:  do dnia 6 grudnia 2022 roku do godziny 12:00.
4.  Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.    
5.  Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
6.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

        8.    Sposób obliczenia ceny ofertowej
1. Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny za wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu asortymentowo-cenowym(zał. nr 2). Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.
2. Ceny jednostkowe oraz wszystkie wartości określone w formularzu asortymentowo-cenowym a także ostateczną cenę oferty, należy podawać w złotych polskich. Ostateczną cenę oferty stanowi suma cen poszczególnych pozycji formularza asortymentowo-cenowego z zał. nr 2 do zaproszenia. Ostateczna cena oferty powinna zostać podana w kwocie brutto.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana do realizacji drogą elektroniczną (mailem) lub telefonicznie oraz poprzez publikację stosownej informacji na stronie internetowej, na której opublikowano ogłoszenie.
       9.   Badanie i ocena ofert
1. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert oraz poprawić oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.
2. W sytuacji gdy zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne jak materiały wymienione w załączniku  Nr 2- Formularzu asortymentowo-cenowym. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując konkretnego producenta lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Wykonawca oferujący produkt równoważny, jest zobowiązany dostarczyć do oferty dokładny jego opis i parametry, by wykazać, że spełnia on wymagania Zamawiającego oraz jest zgodny z SWZ. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniły wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.  
3.  Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

         10.  Termin związania z ofertą: 4 styczeń 2023 rok.
         11.  Inne
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zaproszeniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych.

         12. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z udzieleniem zamówienia poniżej kwoty 130 tys. zł.  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu, ul. Cieśli 2, 27-600 Sandomierz, tel. 15 644 56 80, e – mail sekretariat@cuw.sandomierz.eu

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@cuw.sandomierz.eu lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO tj. na podstawie:
* obowiązku prawnego administratora wynikającego z przepisów ustawy z dn. 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dn. 06.09.2001 o dostępie do informacji publicznej;
* wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, wykraczających poza dane niezbędne do udziału w postępowaniu, np. dodatkowe dane kontaktowe. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
w celu związanym z postępowaniem prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn. Sukcesywne dostawy materiałów biurowych na 2023 rok.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i osobom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Mogą zostać także udostępnione podmiotom realizującym czynności niezbędne do zrealizowania wskazanego celu przetwarzania np. zewnętrzny, firmom współpracującym w zakresie usług IT, firmo kurierskim, podmiotom świadczącym dla Administratora danych usługi audytorskie.
 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo, jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa - obecnie 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Nadto dane będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przez okres wymagany naszymi przepisami archiwalnymi.

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu. Podanie dodatkowych danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie miało wpływu na wybór oferty.

W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy.
Administrator danych zobowiązuje Panią/Pana do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w proces zawarcia i realizacji umowy.


Wykaz  załączników:
1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2) Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy
3) Załącznik nr 3 - Wzór umowy
4) Załącznik nr 4 - Oświadczenie  o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania


powrót...
Wersja : 1 2 3 4 
Informacja wytworzona przez dnia 21.11.2022
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 30.11.2022. Wygasa 12.12.2022. Odsłon 1225, Wersja 4 Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony