Dostawa i wymiana złoża filtracyjnego na Pływalni Krytej „Błękitna Fala” w Sandomierzu 2018 rok. (wygasły...)

 

Oznaczenie sprawy:  CUW.26.3.2018.JA

Sandomierz, 2018-06-11

 

 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

na zadanie pn. Dostawa i wymiana złoża filtracyjnego na Pływalni Krytej „Błękitna Fala” w Sandomierzu 2018 rok.”

 

 

1.     Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu

Adres:  ul.Koseły 3a

              27-600 Sandomierz

Telefon/faks:  15 644 62 56 / 15 644 54 98

Strona www: www.mosir.sandomierz.pl

Adres e-mail: sekretariat@mosir.sandomierz.pl

 

 

2.     Tryb udzielania zamówienia:

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie niepodlegającym Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zmian.) zgodnie z art. 4 ust. 8 – Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

 

3.     Opis przedmiotu zamówienia:

 

Dostawa i wymiana złoża filtracyjnego na Pływalni Krytej „Błękitna Fala” w Sandomierzu według specyfikacji jn.

 

L.p.

Nazwa i opis wyposażenia

 

Ilość

 

 

Jedn.

 

1

Złoże filtracyjne dla filtra (D=1800mm,

wys. złoża =1200mm)  złoże wielowarstwowe o granulacji:*                           

I warstwa ( 3,0mm - 5,0mm) - 400kg;   

II warstwa ( 1,0mm - 2,0mm) - 400kg;   

III warstwa (0,4 - 0,8mm) - 1400kg;

IV warstwa hydroantracyt -1270kg;

 

4

kpl.

2

Wymiana złoża, opróżnianie z zasypywaniem filtrów, wraz z wywozem zużytego złoża i hydroantracytu.

 

4

kpl.

3

Utylizacja złoża poeksploatacyjnego, wywóz, transport – hydroantracyt

 

6

t.

4

Utylizacja złoża poeksploatacyjnego, wywóz, transport - piasek kwarcowy

 

10

t.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ofertę na wykonanie zadania może złożyć  firma wyspecjalizowana w przedmiocie zamówienia, posiadająca doświadczenie, legitymująca się referencjami i rekomendacjami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zaproszony oraz pobierający wersję elektroniczną Zaproszenia z Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu zobowiązany jest do jej monitorowania do dnia składania ofert, gdyż zamieszczane tam są ewentualne wyjaśnienia oraz/lub zmiany treści Zaproszenia. Dokonane w ten sposób wyjaśnienia/uzupełnienia stają się częścią Zaproszenia

i będą dla wykonawców wiążące.

 

 

4.     Termin wykonania zamówienia: od 2 do 6 tygodni od zlecenia wykonania zadania przez Zamawiającego w okresie między 01.07.2018 r.

       a 30.09.2018 r.

 

5.     Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie następujących oświadczeń i dokumentów:

 

a)      formularz oferty wg załączonego wzoru (załącznik nr 1 do Zaproszenia),

b)      kosztorys ofertowy wg załączonego wzoru (załącznik nr 2 do Zaproszenia),

c)      referencje i rekomendacje w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia,

d)      aktualne dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

 

6.     Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

1)       Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

2)       Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje przekazane za pomocą faksu, drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

3)       Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

7.     Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą:

- w sprawach procedury: Jolanta Adamczak tel. 15 644 56 80,

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Jerzy Miłek tel. 664 458 172,

  w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

8.     Kryteria wyboru ofert:

Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie kryterium – cena 100%.

Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

 

 

9.     Miejsce i termin złożenia ofert:

1)       Miejsce: Sekretariat Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu. ul. Cieśli 2, 27-600 Sandomierz.

2)       Termin: Ofertę należy złożyć do dnia: 18.06.2018 r. do godz. 10.00.

3)       Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy w lewym górnym rogu koperty, zaadresowane na adres: Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu ul. Cieśli 2 27-600 Sandomierz oraz opisane:

 

        Oferta na zadanie pn. „Dostawa i wymiana złoża filtracyjnego na Pływalni Krytej

„Błękitna Fala” w Sandomierzu 2018 rok.”

Oznaczenie sprawy: CUW.26.3.2018.JA

Nie otwierać przed dniem 18.06.2018r. godz. 10.30

 

4)       Składana oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego Zaproszenia; Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia w formie elektronicznej lub faxem.

5)       Ofertę należy napisać w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

6)       Cena w formularzu oferty winna być wyrażona cyfrowo i słownie i obejmować całość zamówienia.

7)       Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składania.

8)       O wyniku niniejszego postępowania prowadzonego w trybie „porównania cen” Zamawiający poinformuje wykonawców poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu w zakładce „Zamówienia publiczne” – stosownej informacji.

9)       Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia.

10)    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 10.   Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

informuję, że:

1)    Administratorem Pani/Pana danychosobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu ul. Koseły 3a 27-600 Sandomierz.

2)       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@cuw.sandomierz.eu, tel. 15 644 56 80.

3)       Dane osobowe Pana/i/będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. aogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa i wymiana złoża filtracyjnego naPływalni Krytej „Błękitna Fala” w Sandomierzu 2018 rok”prowadzonym w trybie postępowania poniżej 30 000 euro - w trybie „porównanie cen”. Tryb niepodlegającym Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1579 ze zmian.) zgodnie z art. 4 ust. 8 - Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

4)       Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

5)     Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

6)       Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7)       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania spowoduje, iż nie będzie Pan/i/ uczestniczył/a w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa i wymiana złoża filtracyjnego na Pływalni Krytej „Błękitna Fala” w Sandomierzu 2018 rok”.

 

11.   Załączniki do zaproszenia ofertowego:

1.      Formularz oferty.

2.      Kosztorys ofertowy.

3.      Wzór umowy.

4.      Zaproszenie do złożenia ofert BIP.

 


powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 11.06.2018
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 11.06.2018. Wygasa 19.06.2018. Odsłon 1102, Wersja 1 Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony