Ochrona fizyczna osób i mienia (wygasły...)

CUW.26.6.2020.AB
Sandomierz, 2020-11-16

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


na zadanie pn. „Ochrona fizyczna osób i mienia Bulwaru im. Marszałka Piłsudskiego w Sandomierzu."


1. Dane dotyczące Zamawiającego:
Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Adres: ul. Koseły 3a
27-600 Sandomierz
Telefon: 790 780 923
Strona www: www.mosir.sandomierz.pl
Adres e-mail: sekretariat@mosir.sandomierz.pl


2. Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
- Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27 ) - tj. wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty
30 tyś. euro.


3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna osób i mienia Bulwaru im. Marszałka Piłsudskiego w Sandomierzu.
Wspólny Słownik Zamówień Kod CPV- 79710000-4 Usługi ochroniarskie.

Ochrona osób i mienia dotyczy terenu Bulwaru im. Marszałka Piłsudskiego w dniach od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. codziennie w godzinach
od 22:00 do 7:00 oraz całodobowo w dniach świątecznych 2020 roku: 1 stycznia - Nowy Rok (piątek), 6 stycznia - Trzech Króli (środa),
4 kwietnia - Wielkanoc (niedziela), 5 kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny), 1 listopada - Wszystkich Świętych (poniedziałek),
11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości (czwartek), 24 grudnia - Wigilia (piątek),25 grudnia - 1 Dzień Bożego Narodzenia (sobota),
26 grudnia - 2 Dzień Bożego Narodzenia (niedziela), 31 grudnia - Sylwester (piątek). Całkowita łączna liczba godzin wynosi 3426.

Wykonawca zaproszony oraz pobierający wersję elektroniczną Zaproszenia z Biuletynu Informacji Publicznej
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
zobowiązany jest do bieżącego monitorowania Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
do dnia składania ofert, gdyż zamieszczane tam są ewentualne wyjaśnienia oraz/lub zmiany treści Zaproszenia.
Dokonane w ten sposób wyjaśnienia/uzupełnienia stają się częścią Zaproszenia i będą dla wykonawców wiążące.


4. Termin wykonania zamówienia:

Ochrona na terenie Bulwaru im. Marszałka Piłsudskiego od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.


5. Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie wraz z ofertą następujących oświadczeń i dokumentów:

a) formularz oferty- kosztorys ofertowy wg załączonego wzoru (załącznik nr 1 do Zaproszenia),
b) referencje/rekomendacje w zakresie realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia min.2,
c) aktualne dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru
lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
d) zaakceptowany wzór umowy- zał. Nr 2 do niniejszego zaproszenia.


6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie
jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.
3) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.


7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą:

w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:
- Marek Chruściel - Kierownik Bulwaru im. M. Piłsudskiego, tel. 602 802 703


8. Kryteria wyboru ofert:

Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie kryterium - cena 100%.
Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom
i o najniższej cenie brutto.


9. Miejsce i termin złożenia ofert:

1) Miejsce: Sekretariat Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu. ul. Cieśli 2, 27-600 Sandomierz.
2) Termin: Ofertę należy złożyć do dnia: 25.11.2020 roku, do godź.11:00.
3) Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy w lewym górnym rogu koperty, zaadresowane:
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu ul. Cieśli 2, 27-600 Sandomierz oraz opisane:

Oferta na zadanie pn.
„Ochrona fizyczna osób i mienia Bulwaru im. Marszałka Piłsudskiego
w Sandomierzu."
Oznaczenie sprawy: CUW.26.6.2020.AB
Nie otwierać przed dniem 25.11.2020 r. godz. 11.00

4) Oferta powinna być złożona w formie papierowej.
5) Składana oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
- formularz oferty - kosztorys ofertowy - zał. Nr 1 do niniejszego zaproszenia
- dokumenty potwierdzające referencje/rekomendacje w zakresie realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia min.2,
- aktualne dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
- zaakceptowany wzór umowy- zał. Nr 2 do niniejszego zaproszenia.

6) Ofertę należy napisać w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą
i czytelną techniką.
7) Cena w formularzu oferty winna być wyrażona cyfrowo i słownie.
8) Podstawą do określenia przez Wykonawcę ceny jest wykaz godzin przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym zapytaniu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zadania.
Wartość całkowita oferty brutto stanowić będzie suma wartości wszystkich elementów zamówienia.
9) Cena jednostkowa i wartość całkowita zamówienia podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy
i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
10) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składania.
11) O wyniku niniejszego postępowania prowadzonego w trybie „zapytania ofertowego" Zamawiający poinformuje wykonawców
poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu w zakładce „Zamówienia publiczne" - stosownej informacji.
12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia.
13) W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty, wybrany Wykonawca zostanie wezwany do omówienia szczegółów współpracy oraz podpisania umowy.
14) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.


10. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych , ul.L. Cieśli 2, 27-600 Sandomierz.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@cuw.sandomierz.eu lub pisemnie
na wskazany wyżej adres administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
Ochrony fizycznej osób i mienia Bulwaru im. M. Piłsudskiego w Sandomierzu, prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 Pzp
zwanej dalej ustawą oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 8 i art.8a oraz art. 96 ust. 3, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 t.j.), dalej „ustawa Pzp";
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia.
6) W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących
oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków
nałożonych na administratora danych przez te przepisy.
Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych
przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie z art. 28 RODO.
7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy Pzp;
8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10) Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11) Administrator danych zobowiązuje Panią/Pana do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne
zaangażowane w realizację umowy.

 2020-11-23

W odpowiedzi na pytania od wykonawców dotyczące ochrony na terenie Bulwaru im. M. Piłsudskiego w Sandomierzu:

1. Czy będzie potrzebny patrol interwencyjny?

2. Czy możliwy jest udział podwykonawców?

3. Czy monitorowanie systemu alarmowego ma przebiegać całodobowy czy tylko w godzinach pracy ochrony fizycznej?

4. Czy pracownicy powołani do ochrony obiektu mogą być zatrudnieni na umowę zlecenie?

5. Czy pracownicy muszą ochrony mogą posiadać orzeczenie o niepełnosprawności ?

6. Czy pracownicy muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony?

7. Czy przewidują państwo zmianę stawki w momencie zmiany podatku lub zmian w minimalnym wynagrodzeniu pracowników?

Udzielam następujących informacji wyjaśniających:

Ad1. Patrol interwencyjny jest niezbędny.

Ad2. Umowa podpisywana jest z głównym i jednym wykonawcą.

Ad3. Monitorowanie systemu alarmowego przebiega całodobowo.

Ad4. Zamawiający nie ingeruje w sposób zatrudnienia przez Państwa pracowników.

Ad5. Ad6. Pracownicy powołani do ochrony obiektu powinni posiadać niezbędne uprawnienia oraz kwalifikację pracownika ochrony.

Ad7. W trakcie trwania umowy nie przewidujemy zmiany kwoty dotyczącej  przetargu.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


powrót...
Wersja : 1 2 3 
Informacja wytworzona przez dnia 16.11.2020
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 23.11.2020. Wygasa 07.12.2020. Odsłon 2128, Wersja 3 Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony