Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego zestawu sprzętu do prac komunalnych (wygasły...)

Oznaczenie sprawy: CUW.26.5.2018.JA

Sandomierz, 2018-10-12

 

 


 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

 

na zadanie pn. „Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego zestawu sprzętu do prac komunalnych obejmującego: ciągnik oraz przyczepę ciągnikową 1-osiową."

 

 

1. Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy

Adres: ul. Przemysłowa 2

27-600 Sandomierz

Telefon: 15 832 34 22

Strona www: www.targowiskasandomierz.pl

Adres e-mail: biuro@targowiskasandomierz.pl

 

 

 

2. Tryb udzielania zamówienia:

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie niepodlegającym Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmian.) zgodnie z art. 4 ust. 8 - Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego zestawu sprzętu do prac komunalnych obejmującego: ciągnik oraz przyczepę ciągnikową 1-osiową.

Parametry techniczne sprzętu:

     1) Ciągnik:

     - rok produkcji: 2016-2018 r.,

     - kabina: ogrzewana z wentylacją, wyposażona m. in. w osłonę przeciwsłoneczną, przednie i tylne lampy robocze, wycieraczki, lampę sygnałową żółtą,

     - silnik: spełniający normę emisji spalin min. EURO 3B (TIER 4i, Stage III B),

     - liczba cylindrów: min.3,

     - moc ciągnika: min. 65 kM,

     - skrzynia biegów: mechaniczna, synchronizowana, z rewersem,

     - liczba biegów: (przód/tył):12/12, 15/15 lub więcej,

     - napęd: na 2 osie (4x4),

     - zakres prędkości min./max.: 1-30 km/h,

     - sprzęgło: suche, tarczowe, dwustopniowe,

     - WOM: 540 obr/min,

     - TUZ tylny: udźwig min. 2000 kg,

     - TUZ przedni: udźwig min. 1500 kg,

     - hamulce: tarczowe, mokre, stosowane hydraulicznie,

     - hydraulika: 2 pary wyjść hydraulicznych z przodu, 2 pary wyjść hydraulicznych z tyłu, umożliwiające pracę z urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak: pług do odśnieżania, przyczepa - wywrotka, rozrzutnik piasku i soli, zamiatarka, kosiarka itp.,

     - instalacja pneumatyczna do hamulców przyczepy,

     - zaczep dolny do przyczep 1-osiowych,

     - ogumienie przód - tył: rolnicze,

     - wymiary:

     a) długość całkowita (bez ramion, podnośników i lamp sygnalizacyjnych - max. 3900 mm,

     b) szerokość całkowita - max. 1800 mm,

     c) wysokość całkowita - max. 2550 mm,

     - gwarancja: 12 miesięcy od dostawy (protokół zdawczo - odbiorczy).

     2) Przyczepa ciągnikowa 1-osiowa:

     - rok produkcji: 2016 - 2018 r.,

     - ładowność przyczepy: min. 1500 kg,

     - wywrót trójstronny,

     - wysokość burty: min. 400 mm,

     - instalacja hamulcowa pneumatyczna,

     - hamulec postojowy,

     - instalacja oświetleniowa,

     - gwarancja: 12 miesięcy od dostawy (protokół zdawczo - odbiorczy).

 

 

Warunki udziału w postępowaniu:

1) Prowadzenie sprzedaży autoryzowanej sprzętu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

2) Ciągnik i przyczepa powinny posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych oraz instrukcję obsługi w j. polskim.

3) Gwarancja na dostarczony sprzęt powinna wynosić co najmniej:

- 12 miesięcy na ciągnik licząc od podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego,

- 12 miesięcy na przyczepę licząc od podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego.

4) Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji - max. 36 godzin od zgłoszenia awarii.

5) Serwis winien posiadać siedzibę na terenie Polski.

6) Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji winno odbywać się transportem i na koszt wykonawcy.

7) Usunięcie wad sprzętu, które ujawniły się w okresie gwarancji powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od chwili zgłoszenia.

 

Wykonawca zaproszony oraz pobierający wersję elektroniczną Zaproszenia z Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu zobowiązany jest do jej monitorowania do dnia składania ofert, gdyż zamieszczane tam są ewentualne wyjaśnienia oraz/lub zmiany treści Zaproszenia. Dokonane w ten sposób wyjaśnienia/uzupełnienia stają się częścią Zaproszenia i będą dla wykonawców wiążące.

 

4. Termin wykonania zamówienia: do 20.11.2018 r.

 

5. Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie następujących oświadczeń i dokumentów:

 

a) formularz oferty wg załączonego wzoru (załącznik nr 1 do Zaproszenia),

b) aktualne dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),

c) warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,

d) oświadczenie Wykonawcy, iż w dniu dostawy ciągnik i przyczepa będą posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych oraz instrukcję obsługi w j. polskim,

e) foldery/katalogi z opisem technicznym oferowanego sprzętu: ciągnika i przyczepy 1-osiowej, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego.

 

 

6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje przekazane za pomocą faksu, drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

3) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą:

w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Janusz Stasiak tel. kom. 539 914 920, 535 445 965 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

8. Kryteria wyboru ofert:

Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie kryterium - cena 100%.

Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom
i o najniższej cenie.

 

9. Miejsce i termin złożenia ofert:

1) Miejsce: Sekretariat Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu. ul. Cieśli 2, 27-600 Sandomierz.

2) Termin: Ofertę należy złożyć do dnia: 24.10.2018 r. do godz. 10.00.

3) Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy w lewym górnym rogu koperty, zaadresowane na adres: Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu ul. Cieśli 2 27-600 Sandomierz oraz opisane:

 

 

Oferta na zadanie pn. „Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego zestawu sprzętu do prac komunalnych obejmującego: ciągnik oraz przyczepę ciągnikową 1-osiową."

Oznaczenie sprawy: CUW.26.5.2018.JA

Nie otwierać przed dniem 24.10.2018 r. godz. 10.30

 

 

4) Składana oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego Zaproszenia. Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia w formie elektronicznej lub faxem.

5) Ofertę należy napisać w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą
i czytelną techniką.

6) Cena w formularzu oferty winna być wyrażona cyfrowo i słownie i obejmować całość zamówienia.

7) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składania.

8) O wyniku niniejszego postępowania prowadzonego w trybie „porównania cen" Zamawiający poinformuje wykonawców poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu w zakładce „Zamówienia publiczne" - stosownej informacji.

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia.

10) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

10. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy ul. Przemysłowa 2 27-600 Sandomierz, tel. 15 832 34 22, adres e-mail: biuro@targowiskasandomierz.pl;
- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy możliwy jest pod adresem e-mail: iod@targowiskasandomierz.pl, tel. 15 832 34 22;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego zestawu sprzętu do prac komunalnych obejmującego: ciągnik oraz przyczepę ciągnikową 1-osiową." prowadzonym w trybie postępowania poniżej 30 000 euro - w trybie „porównanie cen" na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1579 ze zmian.) oraz zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu i jednostkach nieposiadających osobowości prawnej podległych Gminie Sandomierz;
-odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp";
-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu i jednostkach nieposiadających osobowości prawnej podległych Gminie Sandomierz przez okres 5 lat, licząc od daty zakończenia realizacji umowy;
-obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
-w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

____________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

11. Załączniki do zaproszenia ofertowego:

1. Formularz oferty.

2. Wzór umowy dostawy.

3. Zaproszenie do złożenia ofert BIP.


powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 12.10.2018
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 12.10.2018. Wygasa 26.10.2018. Odsłon 816, Wersja 1 Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony