Dostawa artykułów higienicznych i środków czystości (wygasły...)


CUW 271.2.2017.DP
Zapytanie ofertowe
 
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na zamówienie:
 
Dostawa artykułów higienicznych i środków czystości
do Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu i jednostek obsługiwanych
w okresie od 01.09.2017 r. do 31.12.2017 r.


• Opis przedmiotu zamówienia.

1. Zamówienie polegać będzie na systematycznych, częściowych dostawach artykułów higienicznych i środków czystości, wskazanych w tabeli Zestawienie artykułów higienicznych i środków czystości dla Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu i jednostek obsługiwanych stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Artykuły higieniczne i środki czystości, dostarczane będą przez wykonawcę i na jego koszt, na podstawie zamówień częściowych przesyłanych faksem, elektronicznie lub zgłaszanych telefonicznie przez Zamawiającego i jednostki obsługiwane, tj.:
- Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu, ul. Cieśli 2, 27-600 Sandomierz;
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Stefana Okrzei 6, 27-600 Sandomierz;
- Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Adama Mickiewicza 9, 27-600 Sandomierz;
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Armii Krajowej, ul. Flisaków 30, 27-600 Sandomierz;
- Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza, ul. Adama Mickiewicza 39, 27-600 Sandomierz;
- Przedszkole Samorządowe Nr 1, ul. Stefana Okrzei 8, 27-600 Sandomierz;
- Oddział Przedszkola Samorządowego Nr 1, ul. Parkowa 4, 27-600 Sandomierz;
- Przedszkole Samorządowe Nr 3, ul. Juliusza Słowackiego 9, 27-600 Sandomierz;
- Przedszkole Samorządowe Nr 5, ul. Portowa 28, 27-600 Sandomierz;
- Przedszkole Samorządowe Nr 6, ul. Por. Tadeusza Króla 3, 27-600 Sandomierz;
- Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 pod patronatem Ojca Mateusza ul. Portowa 28, 27-600 Sandomierz
- Przedszkole Samorządowe Nr 7, ul. Armii Krajowej 5, 27-600 Sandomierz;
- Świetlica Środowiskowa, ul. Juliusza Słowackiego 15, 27-600 Sandomierz;
3. Asortyment objęty zamówieniem częściowym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w ciągu maksymalne 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
4. Rzeczywiste ilości zamówionych artykułów, będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu i jednostek obsługiwanych.
5. Asortyment przedstawiony w ofercie cenowej, nie jest katalogiem zamkniętym,
Centrum Usług Wspólnych i jednostki obsługiwane mogą dokonywać zamówienia na dodatkowy asortyment.
6. Zamówione artykuły winny być dostarczone odpowiednio do siedziby Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu i jednostek obsługiwanych, w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych, winny posiadać najwyższą jakość, sprawność i wydajność. Wszystkie materiały objęte niniejszym zamówieniem muszą być materiałami fabrycznie nowymi, nieużywanymi, wolnymi od wad, kompletnymi i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowanymi, nie noszącymi śladów otwierania, nieregenerowanymi, nie poddanymi procesowi ponownego napełnienia, recyklingu, demontażu lub wymiany jakichkolwiek elementów. Wszystkie elementy danego materiału eksploatacyjnego nie mogą być wcześniej w całości ani w części składowymi z innych materiałów, winny być wyrobami fabrycznie nowymi, nieprefabrykowanymi, a ich używanie nie może spowodować utraty gwarancji producenta sprzętu.
7. Określony w Załączniku nr 1 opis przedmiotu zamówienia, zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że Wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia, charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi.
8. W przypadku asortymentów, dla których określa się terminy ważności ich użycia, terminy te muszą wynosić co najmniej 12 miesięcy, licząc od dnia ich odbioru.
9. Cena określona w ofercie, powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
10. Ceny produktów w okresie od dnia 01.09.2017 r. do 31.12.2017 r. nie mogą ulec zmianie, w stosunku do wskazanych w ofercie cenowej. Ceny jednostkowe w ofercie powinny uwzględniać również koszty transportu i rozładunku.
11. Zamawiający zastrzega, że ilości artykułów wskazane w Załączniku nr 1, są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.
12. Termin wykonania zamówienia od dnia 01.09.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
13. Faktury VAT Wykonawca będzie wystawiał, bezpośrednio dla jednostki, dla której nastąpiła dostawa artykułów związanych z przedmiotem zamówienia na podstawie zamówienia częściowego (Nabywca – Gmina Sandomierz, Odbiorca – jednostka do której nastąpiła dostawa artykułów). Płatność za dostawę, regulowana będzie na podstawie prawidłowo wystawianych faktur VAT, w ciągu 14 dni, licząc od daty złożenia faktury VAT, sporządzonej w oparciu o ceny jednostkowe, zaoferowane przez wykonawcę w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego.• Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim i napisana pismem maszynowym lub ręcznie, nieścieralnym długopisem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym przygotowanym przez Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu. Wzór formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2
(wraz z Formularzem cenowym – Załącznik nr A), dołączono do niniejszego zaproszenia.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę, bądź osoby, uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy.
4. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę.
5. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia.
6. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Oferty należy składać w wersji papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście w Sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.
8. Cenę oferty należy podać cyfrowo oraz słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług.
9. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
10. Wszelkie koszty związane ze złożeniem i przygotowaniem oferty ponosi wykonawca.

Formularze ofertowe winny być złożone w terminie do 07.09.2017 r. do godz. 15:00

w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu (sekretariat), ul. Leona Cieśli 2, 27-600 Sandomierz.

 Załączniki:
Zestawienie artykułów higienicznych i środków czystości
Link otwiera się w nowym oknie
Formularz ofertowy
Link otwiera się w nowym oknie
Zapytanie ofertowe
Link otwiera się w nowym oknie
Informacja wytworzona przez dnia 01.09.2017
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 01.09.2017. Wygasa 08.09.2017. Odsłon 5895, Wersja 1