Sprzedaż i dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu do prac komunalnych (wygasły...)

Nazwa zadania: CUW.26.10.2020.AB

 Sandomierz, 2020-12-14

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na zadanie pn. „Sprzedaż i dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu do prac komunalnych
obejmującego: ciągnik, spychacz do odśnieżania zaczepiny z przodu ciągnika oraz posypywarka soli drogowej"


1. Dane Zamawiającego:
Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy
ul. Przemysłowa 2
27-600 Sandomierz
Telefon: 15 832 34 22
Strona www: www.targowiskasandomierz.pl
Adres e-mail: biuro@targowiskasandomierz.pl

2. Tryb udzielania zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
- Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27 ) - tj. wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 tys. euro.

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu do prac komunalnych obejmującego: ciągnik, spychacz do odśnieżania zaczepiny z przodu ciągnika oraz posypywarka soli drogowej.

Kod CPV:
16700000-2 ciągniki rolnicze
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do zapytania.
SOPZ zawiera minimalne parametry (techniczne i użytkowe) jakie musi spełniać ciągnik z osprzętem co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.
Wykonawca zaproszony oraz pobierający wersję elektroniczną Zaproszenia z Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu zobowiązany jest do jej monitorowania do dnia składania ofert, gdyż zamieszczane tam są ewentualne wyjaśnienia oraz/lub zmiany treści Zaproszenia. Dokonane w ten sposób wyjaśnienia/uzupełnienia stają się częścią Zaproszenia i będą dla wykonawców wiążące.


4. Termin wykonania zamówienia: do 28.12.2020 r.


5. Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
1) prowadzenie sprzedaży autoryzowanej sprzętu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

2) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego,
Wykonawca powinien dołączyć do oferty foldery/katalogi z opisem technicznym oferowanego ciągnika i osprzętu.

6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:
1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje przekazane za pomocą faksu, drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie,
jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą:
w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:
Ewa Gleń tel.539 959 635, 15 832 34 22.
8. Kryteria wyboru ofert:
Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie kryterium - cena 100%.
Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

9. Miejsce i termin złożenia ofert:
1) Miejsce: Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu. ul. Cieśli 2, 27-600 Sandomierz.
2) Termin: Ofertę należy złożyć do dnia: 22.12.2020r. do godz. 9.00.
Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy w lewym górnym rogu koperty, zaadresowane:
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu ul. Cieśli 2
27-600 Sandomierz

oraz opisane:
Oferta na zadanie pn.
„Sprzedaż i dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu do prac komunalnych
obejmującego: ciągnik, spychacz do odśnieżania zaczepiny z przodu ciągnika oraz posypywarka soli drogowej"
Oznaczenie sprawy: CUW.26.10.2020.AB
Nie otwierać przed dniem 22.12.2020r. godz. 9.00

3) Kompletna oferta powinna zawierać::
1) wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 2,
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3,
3) zaakceptowany wzór umowy - załącznik nr 4.
4) dokumenty potwierdzające prowadzenie sprzedaży autoryzowanej sprzętu
oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,
5) foldery/katalogi z opisem technicznym oferowanego ciągnika i osprzętu.

4) Cena w formularzu oferty winna być wyrażona cyfrowo i słownie i obejmować całość zamówienia.
5) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składania.
6) O wyniku niniejszego postępowania prowadzonego w trybie „zapytania ofertowego" Zamawiający poinformuje Wykonawców poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu w zakładce „Zamówienia publiczne" - stosownej informacji.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia.
8) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

10. Termin związania z ofertą: 30 dni

11. Inne
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zaproszeniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

12. Klauzula informacyjna RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Targowiska Miejskie, Samorządowy Zakład Budżetowy. Adres: ul. Przemysłowa 2
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@targowiskasandomierz.pl lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
" Sprzedaż i dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu do prac komunalnych obejmującego:
ciągnik, spychacz do odśnieżania zaczepiny z przodu oraz posypywarka soli drogowej",
prowadzonym na zasadzie zapytania ofertowego oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych
w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu jako centralnego zamawiającego.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i art.8a
oraz art. 96 ust. 3, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ((Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27 ) dalej „ustawa Pzp";
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6) W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sandomierzu w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie z art. 28 RODO.
7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10) Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11) Administrator danych zobowiązuje Panią/Pana do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.


Wykaz załączników:
1) Załącznik Nr 1 - SOPZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2) Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
3) Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Załącznik nr 4 - Wzór umowy


*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


powrót...
Wersja : 1 2 
Informacja wytworzona przez dnia 14.12.2020
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 14.12.2020. Wygasa 23.12.2020. Odsłon 1124, Wersja 1 Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony