Świadczenia

Świadczenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

 

Podstawa prawna

· art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

·Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz oraz nauczycieli emerytów i rencistów objętych przez te jednostki pomocą socjalną, zmieniona Uchwałą Nr XIII/160/2019 Rady Miasta Sandomierza w sprawie zmiany Uchwały Nr II/17/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz oraz nauczycieli emerytów i rencistów objętych przez te jednostki pomocą socjalną

 

1. Procedura wydania decyzji w sprawie przyznania świadczenia zdrowotnego

Ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, corocznie przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Sandomierz , mogą korzystać nauczyciele zatrudnieni co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru godzin oraz nauczyciele emeryci i renciści, którzy nie korzystali w danym roku ze świadczeń ZFŚS przeznaczonych na świadczenia zdrowotne i spełniają co najmniej jeden z warunków:

· trwale leczą się z powodu: choroby zawodowej, wypadku przy pracy, ciężkiej lub przewlekłej choroby,

·  trwale korzystają z leczenia specjalistycznego,

· długotrwale przebywają na leczeniu szpitalnym lub kontynuują leczenie w sanatorium,

· przechodzą długotrwałą rehabilitację, w tym związaną z chorobami zawodowymi i powypadkową,

· posiadają zalecenia lekarskie do zakupu specjalistycznego sprzętu ortopedycznego lub rehabilitacyjnego oraz ułatwiającego dalsze funkcjonowanie (np. aparat słuchowy, proteza itp.).

2. Wymagane dokumenty

 

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej, do którego należy dołączyć:

1) aktualne zaświadczenie lekarskie*od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty potwierdzające leczenie związane z przewlekłą lub ciężką chorobą, leczenie specjalistyczne, konieczność stosowania sprzętu rehabilitacyjnego lub ortopedycznego,

2) imienne rachunki lub oświadczenie wnioskodawcy poświadczające poniesione koszty związane z leczeniem lub rehabilitacją,

3) oświadczenie o wysokości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny nauczyciela za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,

4) oświadczenie w sprawie korzystania z pomocy zdrowotnej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w bieżącym rok,

5) zgoda na przetwarzanie danych osobowych *data wystawienia zaświadczenia nie powinna rażąco odbiegać od daty składania wniosku

*data wystawienia zaświadczenia nie powinna rażąco odbiegać od daty składania wniosku

 

3. Miejsce składania dokumentów

Nauczyciel ubiegający się o świadczenie składa wniosek do Burmistrza Miasta Sandomierza za pośrednictwem Dyrektora placówki, w której jest lub był zatrudniony, a Dyrektor placówki przekazuje go do Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.

 

4. Obowiązujące terminy

W celu zapewnienia jawnego i racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi, Burmistrz Miasta Sandomierza powołuje Komisję ds. Pomocy Zdrowotnej dla Nauczycieli. Posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej raz w roku, nie później niż do pierwszego grudnia danego roku kalendarzowego.

 

 

 

Załączniki:

Podstawa prawna:

Karta Nauczyciela: [pobierz]

Uchwały: [pobierz] [pobierz]

Wzór wniosku przyznanie pomocy zdrowotnej + klauzula:

[pobierz wniosek word] [pobierz wniosek pdf]

[pobierz klauzule word] [pobierz klauzule pdf]

Oświadczenie o wysokości dochodu: [pobierz word] [pobierz pdf]

Wzór oświadczenia w sprawie korzystania z pomocy zdrowotnej: [pobierz word] [pobierz pdf]

Wzór oświadczenia o poniesionych kosztach: [pobierz word] [pobierz pdf]

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: [pobierz word] [pobierz pdf]

Informacja wytworzona przez dnia 26.09.2022 11:54
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 26.09.2022 11:54. Odsłon 293, Wersja 5