Deklaracja dostępności

Centrum usług Wspólnych w Sandomierzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://bip.cuw.sandomierz.eu

 

Data publikacji strony internetowej: 2017-02-16
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-07

 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-01.

 

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Piotr Szyprowski - piotr.szyprowski@cuw.sandomierz.eu.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 644 56 80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej
oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe,
powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
  • ul. Leona Cieśli 2, 27-600 Sandomierz
  • E-mail: sekretariat@cuw.sandomierz.eu
  • Telefon: 15 644 56 80, 15 644 56 90

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

27-600 Sandomierz, ul. Leona Cieśli 2
Tel.: 15 644 56 80, 15 644 56 90
E-mail: sekretariat@cuw.sandomierz.eu
Strona internetowa: http://bip.cuw.sandomierz.eu

 

Dostępność architektoniczna:


Siedziba Centrum Usług Wspólnych  znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4  ul. Cieśli 2, 27-600 Sandomierz.
Centrum Usług Wspólnych zajmuje pomieszczenia biurowe na pierwszym piętrze budynku oraz 2 pomieszczenia w piwnicy na mocy umowy użyczenia.

 

1.     Opis dostępności wejścia do budynku:

Do budynku prowadzi wejście główne od strony ulicy Cieśli (Drzwi jednoskrzydłowe 90 cm).
Alternatywnie do pomieszczeń Centrum Usług Wspólnych można dostać głównym wejściem
do budynku szkoły Podstawowej Nr 4 od strony ulicy Armii Krajowej (Drzwi dwuskrzydłowe  120 cm) kierując się klatką schodową na I piętro.

 

2.     Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Do obu wejść prowadzą schody bez podjazdów dla wózków. W budynku nie ma windy.
W CUW nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

 

3.     Opis dostosowań:

Punkt obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo znajduje się na poziomie parteru.
Przed wejściem do budynku widnieje informacja z numerem telefonu do CUW oraz dzwonek.
Po uzyskaniu informacji  istnieje możliwość spotkania z urzędnikiem.

 

4.     Informacje o miejscu i sposobie korzystania z  miejsc parkingowych:

Parking przy budynku szkoły od strony ul. Armii Krajowej jest ogólnodostępny z wyznaczonymi miejscami parkingowymi.
Nie wyznaczono miejsc dla osób niepełnosprawnych.
Od strony ulicy Cieśli znajduje się parking ogólnodostępny z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

 

5.      Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Brak ograniczeń. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

6.     Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego:

CUW nie  dysponuje pracownikiem posługującym się językiem migowym.

 

7. Informacje dodatkowe:

W CUW  nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne. Brak oznaczeń w alfabecie brajla.
Nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby  niewidome i słabo widzące.

 

 

 

Informacja wytworzona przez dnia 01.03.2021
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 01.03.2021. Odsłon 400, Wersja 3drukujLink otwiera się w nowym oknie
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony