Stypendia socjalne


Wniosek do Burmistrza Miasta Sandomierza
o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Wniosek należy składać każdego roku do dnia 15 września osobiście w siedzibie Centrum usług Wspólnych w Sandomierzu
lub przesłać listownie na adres:
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
27-600 Sandomierz
ul. Leona Cieśli 2


Do wniosku należy dołączyć:

•    w przypadku zatrudnienia:
zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich członków rodziny,
osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;


•    w przypadku utraty dochodu:

dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;

•    w przypadku otrzymywania alimentów:
odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty;

•    w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny:
odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;

•    w przypadku niealimentacji:

zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;

•    w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;

•    w przypadku pobierania renty/emerytury:

decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;

•    w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:
zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych;

•    w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia:
zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki.


Wniosek do pobrania w poniższym załączniku:
[pobierz wniosek *.pdf]

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego i ucznia pełnoletniego
na przetwarzanie danych osobowych własnych i dziecka
[pobierz oświadczenie *.pdf]

 

 

Informacja wytworzona przez dnia 28.08.2018
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 02.09.2019. Odsłon 382, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony