Awans na stopień nauczyciela mianowanego

Awans na stopień nauczyciela mianowanego

  Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. 2021.1762 z późn. zm.),

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j. Dz.U.2020.2200)  

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021.735 z późn. zm.).

  1. Procedura wydania decyzji w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego, uzyskanego w drodze postępowania egzaminacyjnego.  

Do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego dołącza się : 1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego - także kopię aktu nadania tego stopnia, poświadczone przez dyrektora za zgodność z oryginałem; 2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż, b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu, c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust.5 i 5a oraz 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy; 3) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem; 4) kopię karty oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.


  2. Miejsce składania dokumentów: Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu ul. Leona Cieśli 2, 27 – 600 Sandomierz lub Urząd Miejski w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz.
3.  Obowiązujące terminy: Dla nauczycieli, którzy złożą wnioski do dnia 30 czerwca przeprowadza się postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 sierpnia danego roku. Dla nauczycieli, którzy złożoną wnioski do dnia 31 października przeprowadza się postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 grudnia danego roku.  

Ważne!

1. Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły/przedszkola na każdej stronie.

2. Prosimy o sprawdzenie, czy dyplom ukończenia studiów jest podpisany.
3. W przypadku zmiany nazwiska konieczne jest załączenie kopii odpisu aktu małżeństwa lub innego dokumentu potwierdzającego fakt zmiany nazwiska, poświadczony przez dyrektora szkoły/przedszkola za zgodność z oryginałem.    


Załączniki:

Podstawa prawna
1.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. 2021.1762 z późn. zm.) [pobierz]

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j. Dz.U.2020.2200) [pobierz]

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021.735 z późn. zm.). [pobierz]


Wzór wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego + klauzula

1. Klauzula informacyjna - awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego [pobierz pdf] [pobierz word]

Informacja wytworzona przez dnia 01.08.2022
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 01.08.2022. Odsłon 224, Wersja 2drukujLink otwiera się w nowym oknie
Wersja : 1 2 
Początek strony