Rok 2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: II/17/2018, Z dnia: 07.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz oraz nauczycieli emerytów i rencistów objętych przez te jednostki pomocą socjalną
Informacja wytworzona przez dnia 02.01.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 02.01.2019 , wersja 1

Numer: II/18/2018, Z dnia: 07.12.2018

, Zmieniana: XI/88/2007
w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/88/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru pensum dla nauczycieli realizujących, w ramach stosunku pracy, obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Miasta Sandomierza
Informacja wytworzona przez dnia 02.01.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 02.01.2019 , wersja 1

Numer: II/19/2018, Z dnia: 07.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia "Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2017/2018"
Informacja wytworzona przez dnia 02.01.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 02.01.2019 , wersja 1

Numer: II/16/2018, Z dnia: 07.12.2018

, Zmieniana: XIX/165/2008
w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/165/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz
Informacja wytworzona przez dnia 02.01.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 02.01.2019 , wersja 2

Numer: LXVI/869/2018, Z dnia: 17.10.2018

, Zmieniana: IX/55/2015
w sprawie Regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Informacja wytworzona przez dnia 25.10.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 25.10.2018 , wersja 3

Numer: LXVI/868/2018, Z dnia: 17.10.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zamiaru zmiany siedziby Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 10.12.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 10.12.2018 , wersja 1

Numer: LXIII/824/2018, Z dnia: 29.08.2018

, Zmieniana: XI/87/2007
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/87/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Sandomierza
Informacja wytworzona przez dnia 09.10.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 09.10.2018 , wersja 1

Numer: LXII/802/2018, Z dnia: 04.07.2018

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Informacja wytworzona przez dnia 09.10.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 09.10.2018 , wersja 1

Numer: LXII/804/2018, Z dnia: 04.07.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/342/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/285/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz, zmienionej uchwałą Nr XLV/391/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 stycznia 2010 r.
Informacja wytworzona przez dnia 20.07.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 20.07.2018 , wersja 2

Numer: LXII/803/2018, Z dnia: 04.07.2018

, Zmieniana:  
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzina zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz
Informacja wytworzona przez dnia 20.07.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 20.07.2018 , wersja 1

Numer: LX/786/2018, Z dnia: 13.06.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz "Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu" w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Sandomierz "Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu"
Informacja wytworzona przez dnia 20.07.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 20.07.2018 , wersja 1

Numer: LIX/774/2018, Z dnia: 30.05.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz "Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu" w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Sandomierz "Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu"
Informacja wytworzona przez dnia 20.07.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 20.07.2018 , wersja 1

Numer: LVII/749/2018, Z dnia: 25.04.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/472/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego
Informacja wytworzona przez dnia 20.07.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 20.07.2018 , wersja 1

Numer: LIII/717/2018, Z dnia: 28.02.2018

, Zmieniana:  
w sprawie projektu zmiany Uchwały Nr XXXIX/472/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego
Informacja wytworzona przez dnia 26.04.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 20.07.2018 , wersja 2

Numer: LIII/716/2018, Z dnia: 28.02.2018

, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 26.04.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 26.04.2018 , wersja 1

Numer: LIII/715/2018, Z dnia: 28.02.2018

, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 26.04.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 26.04.2018 , wersja 1

Numer: LIII/718/2018, Z dnia: 28.02.2018

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia planu i regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 roku
Informacja wytworzona przez dnia 26.04.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 20.07.2018 , wersja 2

Numer: LI/696/2018, Z dnia: 24.01.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz "Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu" w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Sandomierz " Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu"
Informacja wytworzona przez dnia 23.02.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 23.02.2018 , wersja 1

Numer: LI/695/2018, Z dnia: 24.01.2018

, Zmieniana:  
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Sandomierz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
Informacja wytworzona przez dnia 23.02.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 16.09.2019 , wersja 2

Numer: LI/694/2018, Z dnia: 24.01.2018

, Zmieniana:  
sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Sandomierz
Informacja wytworzona przez dnia 23.02.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 16.09.2019 , wersja 2
Początek strony