Indywidualny dowóz uczniów z niepełnosprawnością

Dowóz uczniów z niepełnosprawnością realizowany jest na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Dowóz realizowany jest do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowaczego w Grębowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowaczego w Dębnie pojazdami należącymi do wymienionych wyżej placówek.

Z kolei dowóz indywidualny do szkół na terenie Sandomierza pojazdami należącymi do rodziców dzieci z niepełnosprawnością jest realizowany oraz dofinansowany na podstawie indywidulanych umów zawartych z rodzicami.

Zgodnie z Art.  39 a Ustawy Prawo oświatowe sposób realizacji obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych wygląda następująco:

1.
Obowiązki, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4, gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.


2.
Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:


gdzie:
a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,
b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,
c - średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu,
d - średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

3.
Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.


4.
Zwrot kosztów przewozu, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami.


5.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiera z rodzicami umowę, o której mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.


6.
Jeżeli rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi, kwotę zwrotu kosztów przewozu ustala się zgodnie z ust. 2.


Załączniki:

1. Wniosek w sprawie dofinansowania dojazdu dziecka lub ucznia niepełnosprawnego [pobierz *.doc] [pobierz *.pdf]
2. Rachunek o zwrot kosztów przejazdu samochodem osobowym [pobierz *.doc] [pobierz *.pdf]
3. Uchwała Nr XXXVII/378/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 czerwca 2021 r.
    w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2021/2022 [pobierz]

Informacja wytworzona przez dnia 24.08.2021
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 24.08.2021. Odsłon 254, Wersja 1drukujLink otwiera się w nowym oknie
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony