Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Podstawa prawna:
1.    Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);
2.    Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady
       Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2010);
3.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1183 );
4.    Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej     ( t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 362 );
5.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się
       o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53 poz. 311 );
6.    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
       Unii Europejskiej do pomoce de minimis.

 

Uwaga:
1.    O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zamieszkałym na terenie Gminy Sandomierz, pracodawca jest zobowiązany         powiadomić Burmistrza Miasta Sandomierza a w przypadku kiedy pracodawca jest rzemieślnikiem – izbę rzemieślniczą  właściwą
       dla miejsca zamieszkania pracodawcy. Umożliwi to planowanie środków finansowych na dofinansowanie kształcenia.

2.    Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc
       de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów  rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013
       z dnia 18grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
       (Dz. Urz. UE L 352 z 24. 12. 2013 r. str.1).

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika:
Nauka zawodu
1.    okres kształcenia wynoszący 36 miesięcy – 8.081 zł.
2.    okres kształcenia krótszy niż 36 miesięcy wysokość kwoty dofinansowania oblicza się w wysokości proporcjonalnej
       do okresu kształcenia

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia ) – 254 zł.

 

Termin składania dokumentów:
Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania
przez młodocianego pracownika egzaminu.

 

Załączniki:
1.    Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika. [pobierz *.doc] [pobierz *.pdf]
2.    Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.mocą. [pobierz *.pdf]
3.    Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis wraz z jej wykazem. [pobierz *.doc] [pobierz *.pdf]
4.    Klauzula informacyjna. [pobierz *.pdf]
5.    Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem [pobierz]

 

Informacja wytworzona przez dnia 16.10.2017
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 24.08.2021. Odsłon 1210, Wersja 11drukujLink otwiera się w nowym oknie
Wersja : lewy  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Początek strony