Dostawa sprzętu i pomocy szkolnych (wygasły...)

Kwota jaką Szkoła Podstawowa nr 4 w Sandomierzu zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:                    28 021,84 zł brutto

 


 

Oznaczenie sprawy CUW.26.3.2022.AB                                    Sandomierz, 30.06.2022 r.

 

 

Zapytanie ofertowe

na realizację zadania:

„Dostawa sprzętu i pomocy szkolnych

w ramach programu Laboratoria przyszłości – wyposażenie dodatkowe dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Sandomierzu”

 

 

Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Sandomierz w imieniu której, działa Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu,wyznaczone na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zarządzeniem Burmistrza Miasta Sandomierza Nr 250/2021/CUW z dnia 29 października 2021 roku.

 

Dane Podmiotu prowadzącego postępowanie:

nazwa:Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu

adres: ul. Leona Cieśli 2

             27-600 Sandomierz

Telefon/faks: 15 644 56 80                                                         

Adres do korespondencji: jw.

Godziny urzędowania:

poniedziałek-piątek 7:00-15:00

Strona internetowa: www.http://bip.cuw.sandomierz.eu

Adres e-mail sekretariat@cuw.sandomierz.eu

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: www.http://bip.cuw.sandomierz.eu

 

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Aleksandra Brożyna

Tel. 15 644 56 80, wew.26,

e-mail: aleksandra.brozyna@cuw.sandomierz.eu

 

Rozdział  II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), z uwagi na próg określony w art.2 ust.1 pkt 1 tj. wartości poniżej 130.000,00 zł netto.

 

Rozdział  III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu i pomocy szkolnych w ramach programu Laboratoria przyszłości – wyposażenie dodatkowe dla Szkoły Podstawowej Nr 4”.

 

 1. Przedmiot zamówienia dotyczy asortymentu wymienionego poniżej.

L.p.

Elementy przedmiotu zamówienia

Opis elementów przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania techniczne, +/-5% odchylenia)

Ilość

 

 

INTERAKTYWNY   ZESTAW DO SALI   BIOLOGICZNEJ, MIKROSKOP Z AKCESORIAMI

 

Zestaw zawiera: Mikroskop z cyfrową kolorową kamerą o rozdzielczości 2 milionów pikseli, z   polskojęzycznym rozbudowanym oprogramowaniem sterującym, możliwość pracy bateryjnej, podwójna regulacja ostrości: współosiowe pokrętło makrometryczne i mikrometryczne; podwójny system oświetlenia z płynną regulacją jasności: przechodzące oraz odbite; oświetlenie diodowe LED; obiektywy achromatyczne 4x, 10x i 40x oraz okular szerokopolowy WF10x; zakres powiększeń od 40x do 400x ; stolik krzyżowy z uchwytem preparatów oraz precyzyjnymi pokrętłami przesuwu w płaszczyźnie poziomej w osi X i Y - precyzyjny wybór obszaru badań; sześciogniazdowe koło z kolorowymi filtrami, które pozwalają dobrać optymalne warunki oświetlenia i uzyskać lepszy kontrast obrazu podczas obserwacji; w komplecie zestaw gotowych preparatów, narzędzi preparacyjnych; w zestawie kabel USB do połączenia z komputerem, adaptery 30 mm i 30,5 mm

Zestaw preparatów biologicznych: m.in. skóra żaby, wątroba królika – przekrój, jelito cienkie ssaka, rdzeń kręgowy królika, tkanka kostna zbita, serce żaby, skóra człowieka, chromosomy ludzkie we krwi, żeńskie i męski; włókna naturalne (bawełna), włókna sztuczne (nylon), nasiono kukurydzy, łodyga dyni, odnóże pszczoły miodnej, ziarna pyłku

Komputer OPS 2 szt. z minimum procesorem Intel Core, i7-9700 parametry procesora 3,00 GHz / 8 rdzenie / 8 wątki / 12 MB Smart Cache z ekranem dotykowym typu ALL i ONE. Komputer posiada wbudowane gniazdo USB typu C, dysk SSD. RAM: 4 GB DDR4 SODIMM Moduł Bluetooth. Zamontowany system Windows10 Pro. Monitor interaktywny minimum 65 cali przystosowany do obsługi rozdzielczości 4K UHD 3840x2160 @60 Hz. Obraz z kontrastem minimum 4000:1 i żywotnością matrycy ekranu nie mniej niż 50 000 godzin. Ekran posiada matową powłokę antyrefleksyjną, szybę hartowaną o grubości nie mniejszej niż 4 mm. Ilość obsługiwanych punktów dotyku minimum 32 a czas reakcji nie większy niż 5ms. Wmontowane głośniki 2 szt. minimum 20W każdy. Wyposażony w system Android 8.0 z funkcją ScreenShare, o pamięci RAM nie mniejszej niż 4GB i wbudowanej pamięci ROM minimum 32.W zestawie 2 x magnetyczne pisaki do pisania na monitorze, komplet właściwych uchwytów do zamontowania na ścianie i okablowanie nie mniejsze niż 10 m. Gwarancja 3 lata. Pełen serwis, możliwość łączenia monitora zdalnie z serwisem i opieka techniczna

 

 

 

 

 

1 sztuka

 

 

 

Sprzęt i wyposażenie zostały opisane przez określenie minimalnych, wymaganych i potrzebnych zamawiającemu parametrów funkcjonalnych, co oznacza, że dopuszczalne jest zaoferowanie sprzętu  i wyposażenia posiadających parametry na wymaganym poziomie lub lepsze od opisanych. Zamawiający dołożył wszelkich starań, by w opisie nie było nazw handlowych firm, towarów lub produktu. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia, została podana nazwa towaru lub produktu, ma ona charakter jedynie informacyjny.

Jakiekolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwy produktów lub ich producenci, mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Przy czym istotne jest to, że produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym ale posiada, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia fabrycznie nowego, tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu poprawnej pracy, pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych sprzętu, w zakresie określonym poniżej wraz z transportem, wniesieniem, ustawieniem, zamontowaniem, podłączeniem, konfiguracją, uruchomieniem oraz integracją z infrastrukturą szkolną, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy oraz przekaże odpowiednio Dyrektorowi szkoły lub osobie przez niego upoważnionej sprzęt w oryginalnym opakowaniu wraz z licencjami, dokumentacją użytkową, gwarancją, płytami instalacyjnymi, sterownikami, certyfikatami itp. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej Nr 4, ul. Adama Mickiewicza 39, 27-600 Sandomierz.

Gwarancja na całość zamówienia wynosi 36 miesięcy.

 1.  W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.

4. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez: zamieszczenie informacji na stronie prowadzonego postępowania, na której została udostępniona SWZ oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu.

 1.  Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SWZ ze strony BIP podmiotu prowadzącego postępowanie zobowiązany jest do jej monitorowania do dnia składania ofert, gdyż zamieszczane tam są wyjaśnienia/ewentualne zmiany treści SWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienia stają się częścią SWZ i będą dla wykonawców wiążące.

 

6. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

 

Główny kod CPV :

             39162110-9 Sprzęt dydaktyczny

 

Rozdział IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

 1. Termin wykonania zamówienia: dostawa i montaż w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
 2.   Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli zajdą nieprzewidziane okoliczności, o których mowa we wzorze umowy.

 

Rozdział V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

 

 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie następujących oświadczeń i dokumentów:

1)      wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1;

2)      Wypełnione oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2;

3)      zaakceptowany wzór umowy stanowiący - załącznik nr 3;

4)      zaakceptowaną i podpisaną klauzulę informacyjną - załącznik nr 4;

5)      aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania w ofercie przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.

 

Rozdział VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

1.   Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia 06.08.2022 r.

 

Rozdział VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

 

 1. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
 2. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Zał. nr 1 do zapytania ofertowego.

 

1)  dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (na formularzu oferty).

2) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

 1.   Oferta oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do zapytania ofertowego, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

4.   Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

Rozdział VIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy w lewym górnym rogu koperty, przysłane na adres:

Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu ul. L. Cieśli 2, 27-600 Sandomierz oraz opisane:

Oferta na realizacje zadania:

Dostawa sprzętu i pomocy szkolnych w ramach programu Laboratoria przyszłości – wyposażenie dodatkowe dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Sandomierzu”

Oznaczenie sprawy:CUW.26.3.2022.AB

Nie otwierać przed dniem 08.07.2022 roku, godziną 10:00

Do oferty należy dołączyć wymagane w zapytaniu dokumenty z rozdziału V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

 

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 08.07.2022 r. godz. 10.00.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; cenach zawartych w ofertach.

 

Rozdział IX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

 

 1.  Cena ofertowa brutto winna obejmować koszty transportu, rozpakowania, koszty instalacji, montażu i uruchomienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 2. Cena oferty jest ceną brutto, musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty jakie zamawiający ma ponieść w związku z prawidłowym wykonaniem zamówienia.

 

Rozdział X. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert :

 

Kryterium ceny - waga kryterium 100%;

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożone przez wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę brutto.

2.   W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

 

Rozdział XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 2. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 3. Wykonawca przed zawarciem umowy:

-       poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie zamawiającego,

 1. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

 

 

Rozdział XII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 1.    Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
 2.      Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.

 

Rozdział XIII.

W sprawach nieuregulowanych zaproszeniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Rozdział XIV.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu, ul. L. Ciesli 2, 27-600 Sandomierz.

2)    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@cuw.sandomierz.eu lub pisemnie na wskazany wyżej adres administratora.

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:     Dostawa sprzętu i pomocy szkolnych w ramach programu Laboratoria przyszłości – wyposażenie dodatkowe dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Sandomierzu”, prowadzonego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy: art.2 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.).

4)     Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy. Ze względu na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wszystkie zainteresowane osoby lub podmioty. Ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, interesem publicznym lub informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.

5)     Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo, jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa - obecnie 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Nadto dane będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przez okres wymagany przepisami archiwalnymi.

6)     Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7)     W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8)     Posiada Pani/Pan:

a)     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b)         na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

c)         na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

d)       prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9)         Nie przysługuje Pani/Panu:

−         w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−         prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−         na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10) W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym z Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie z art. 28 RODO.

11)       Administrator danych zobowiązuje Panią/Pana do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.

 

Informacje dodatkowe z art. 14 RODO –

obowiązek informacyjny względem osób fizycznych, których dane są przekazane zamawiającemu i których dane wykonawca pozyskał pośrednio w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu:

Źródło pozyskania danych oraz kategorie tych danych:

W związku z realizacją zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszego postępowania, możemy przetwarzać Pani/Pana dane, które nie uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa. Wyjaśniamy, iż dane te zostały pozyskane od drugiej strony umowy (czyli podmiotu, z którym Pani/Pan współpracuje), która to wskazała Panią/Pana (np. w umowie o realizację zamówienia publicznego) jako osobę uprawnioną do reprezentacji, kontaktu, czy też realizacji zamówienia.

Administrator danych może przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: dane zwykłe - takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne podstawowe dane podane tylko w niezbędnym zakresie do zawarcia/realizacji umowy.

 

 

Rozdział XIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

 

 1. Formularz oferty (zał. nr 1 )
 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 )
 3. Wzór umowy (zał. nr 3 )
 4. Klauzula informacyjna RODO ( zał. nr 4)

 

 

 

 

______________________

 

* Wyjaśnienie:skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


powrót...
Wersja : 1 2 3 
Informacja wytworzona przez dnia 30.06.2022
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 06.07.2022. Wygasa 30.09.2022. Odsłon 1077, Wersja 3 Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony