Ochrona fizyczna osób i mienia (wygasły...)

Oznaczenie sprawy: CUW.26.6.2018.JA
Sandomierz, 2018-11-27ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


na zadanie pn. „Ochrona fizyczna osób i mienia Bulwaru im. Marszałka Piłsudskiego
i Centrum Rekreacji w Sandomierzu."1. Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Adres: ul. Koseły 3a, 27-600 Sandomierz
Telefon/faks:
15 644 62 56 / 15 644 54 98
Strona www: www.mosir.sandomierz.pl
Adres e-mail: sekretariat@mosir.sandomierz.pl


2. Tryb udzielania zamówienia:

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie niepodlegającym Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zmian.)
zgodnie z art. 4 ust. 8 - Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna osób i mienia Bulwaru im. Marszałka Piłsudskiego i Centrum Rekreacji w Sandomierzu:
1) na terenie Bulwaru im. Marszałka Piłsudskiego w dniach od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. codziennie w godzinach nocnych od 22:00 do 7:00 oraz całodobowo w dniach świątecznych 2019 roku:
1 stycznia - Nowy Rok (wtorek), 6 stycznia - Trzech Króli (niedziela), 21 kwiecień - Wielkanoc (niedziela), 22 kwiecień - Poniedziałek Wielkanocny, 20 czerwiec - Boże Ciało (czwartek),
1 listopada - Wszystkich Świętych (piątek), 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości (poniedziałek), 24 grudnia - Wigilia (wtorek),
25 grudnia - 1 Dzień Bożego Narodzenia (środa), 26 grudnia - 2 Dzień Bożego Narodzenia (czwartek), 31 grudnia - Sylwester (wtorek);

2) na terenie Centrum Rekreacji ul. Portowa na czas funkcjonowania basenów napowierzchniowych w dniach od 14.06.2019 r. do 02.09.2019 r. w godzinach od 21:00 do 7:00.

Wykonawca zaproszony oraz pobierający wersję elektroniczną Zaproszenia z Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
zobowiązany jest do bieżącego monitorowania Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu do dnia składania ofert,
gdyż zamieszczane tam są ewentualne wyjaśnienia oraz/lub zmiany treści Zaproszenia. Dokonane w ten sposób wyjaśnienia/uzupełnienia
stają się częścią Zaproszenia i będą dla wykonawców wiążące.


4. Termin wykonania zamówienia:

- Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- Centrum Rekreacji ul. Portowa od 14.06.2019 r. do 02.09.2019 r.

5. Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie następujących oświadczeń i dokumentów:

a) formularz oferty wg załączonego wzoru (załącznik nr 1 do Zaproszenia),
b) referencje/rekomendacje zakresie realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia,
c) aktualne dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru
lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje przekazane za pomocą faksu, drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie,
jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.
3) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą:

w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:
- Marek Chruściel na terenie Bulwaru im. M. Piłsudskiego, tel. 602 802 703
- Jerzy Miłek na terenie Centrum Rekreacji ul. Portowa, tel. 664 458 172
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

8. Kryteria wyboru ofert:

Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie kryterium - cena 100%.
Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom
i o najniższej cenie.

9. Miejsce i termin złożenia ofert:


1) Miejsce: Sekretariat Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu. ul. Cieśli 2, 27-600 Sandomierz.
2) Termin: Ofertę należy złożyć do dnia: 11.12.2018 r. do godz. 10.00.
3) Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy w lewym górnym rogu koperty,
zaadresowane na adres: Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu ul. Cieśli 2, 27-600 Sandomierz oraz opisane:

Oferta na zadanie pn. „Ochrona fizyczna osób i mienia Bulwaru im. Marszałka Piłsudskiego i Centrum Rekreacji w Sandomierzu."
Oznaczenie sprawy: CUW.26.6.2018.JA
Nie otwierać przed dniem 11.12.2018 r. godz. 10.30

4) Składana oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia w formie elektronicznej lub faxem.
5) Ofertę należy napisać w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
6) Cena w formularzu oferty winna być wyrażona cyfrowo i słownie.
7) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składania.
8) O wyniku niniejszego postępowania prowadzonego w trybie „porównania cen" Zamawiający poinformuje wykonawców
poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu w zakładce „Zamówienia publiczne" - stosownej informacji.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia.
10) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

10. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
•  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu ul. Koseły 3a, 27-600 Sandomierz,
tel. 15 644 62 56, adres e-mail: sekretariat@mosir.sandomierz.pl;
•  kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@cuw.sandomierz.eu, tel. 15 644 56 80;
•  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie
pn. „Ochrona fizyczna osób i mienia Bulwaru im. Marszałka Piłsudskiego i Centrum Rekreacji w Sandomierzu." prowadzonym w trybie postępowania poniżej 30 000 euro - w trybie „porównanie cen"
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1579 ze zmian.) oraz zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych
w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu i jednostkach nieposiadających osobowości prawnej podległych Gminie Sandomierz;
•  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp";
•  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
i jednostkach nieposiadających osobowości prawnej podległych Gminie Sandomierz przez okres 5 lat, licząc od daty zakończenia realizacji umowy;
•  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
•  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
•  posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
•   nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
__________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


11. Załączniki do zaproszenia ofertowego:

1. Formularz oferty.
2. Wzór umowy.
3. Zaproszenie do złożenia ofert BIP.

 Załączniki:
1. Formularz oferty
Link otwiera się w nowym oknie
2. Wzór umowy
Link otwiera się w nowym oknie
3. Zaproszenie do złożenia ofert
Link otwiera się w nowym oknie
Informacja wytworzona przez dnia 27.11.2018
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 27.11.2018. Wygasa 18.12.2018. Odsłon 5895, Wersja 1