Dostawa artykułów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek: tonerów i tuszy na 2020 rok (wygasły...)


Oznaczenie sprawy: CUW.26.9.2019.AB

Sandomierz, 25.11.2019r.


Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia
„Dostawa artykułów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek: tonerów i tuszy na 2020 rok"1. Dane Centralnego Zamawiającego:
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
ul. Leona Cieśli 2, 27-600 Sandomierz.
Telefon/faks: 15 644 56 80
Strona www: http://bip.cuw.sandomierz.eu
e-mail: sekretariat@cuw.sandomierz.eu
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami:
Piotr Szyprowski
Tel. 156445680 wew. 27
e-mail: piotr.szyprowski@cuw.sandomierz.eu

2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest na podstawie kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.1843) - wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 tyś. euro.


3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne „Dostawa artykułów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek: tonerów i tuszy na 2020 rok." do CUW i jednostek obsługiwanych tj.
1. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Stefana Okrzei 6, 27-600 Sandomierz;
2. Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Adama Mickiewicza 9, 27-600 Sandomierz;
3. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Flisaków 30, 27-600 Sandomierz;
4. Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Adama Mickiewicza 39,27-600 Sandomierz;
5. Przedszkole Samorządowe Nr 1, ul. Stefana Okrzei 8, 27-600 Sandomierz;
6. Oddział Przedszkola Samorządowego Nr 1, ul. Parkowa 4, 27-600 Sandomierz;
7. Przedszkole Samorządowe Nr 3, ul. Juliusza Słowackiego 9, 27-600 Sandomierz;
8. Przedszkole Samorządowe Nr 5, ul. Portowa 28, 27-600 Sandomierz;
9. Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5, ul. Portowa 28, 27-600 Sandomierz;
10. Przedszkole Samorządowe Nr 6, ul. Por. Tadeusza Króla 3, 27-600 Sandomierz;
11. Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6, ul. Por. Tadeusza Króla 3, 27-600 Sandomierz;
12. Przedszkole Samorządowe Nr 7, ul. Armii Krajowej 5, 27-600 Sandomierz;
13. Świetlica Środowiskowa, ul. Juliusza Słowackiego 15, 27-600 Sandomierz;
14. Placówka Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie" ul. Słowackiego 15 27-600 Sandomierz;
15. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu, ul. Katedralna 5 27-600 Sandomierz;
16. Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. Przemysłowa 2, 27-600 Sandomierz.
Po zakończeniu przeprowadzonego postępowania umowy zawierane będą indywidualnie przez poszczególne jednostki, na rzecz których działa Centralny Zamawiający.
Wykaz tonerów i tuszy będących przedmiotem zamówienia zawiera formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 2 do oferty.
Wykonawca zaproszony oraz pobierający wersję elektroniczną Zaproszenia z Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu zobowiązany jest do bieżącego monitorowania Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu do dnia składania ofert, gdyż zamieszczane tam są ewentualne wyjaśnienia oraz/lub zmiany treści Zaproszenia. Dokonane w ten sposób wyjaśnienia/uzupełnienia stają się częścią Zaproszenia i będą dla wykonawców wiążące.


4. Wymagania dotyczące artykułów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń kopiujących:
1. Wszystkie materiały eksploatacyjne muszą być dostarczane w zewnętrznych oryginalnych opakowaniach z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta (np. hologramy) z naniesionym na opakowaniu opisem identyfikującym produkt w taki sposób, aby zamawiający miał możliwość identyfikacji do jakiego rodzaju drukarki lub innego urządzenia można użyć danego produktu.
2. Dostarczone przez Wykonawcę artykuły eksploatacyjne muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego.
3. Zamawiający oczekuje zamienników najwyższej oferowanej przez producenta jakości w celu zapewnienia bezawaryjnego działania urządzeń będących w dyspozycji Zamawiającego.
4. Wykonawca musi zaproponować taki zamiennik, który będzie odpowiadał co najmniej 2 wymaganym parametrom, normom, standardom jakościowym i właściwościom jak produkt oryginalny, a jego stosowanie nie spowoduje utraty gwarancji udzielonej przez producenta sprzętu.
5. Parametry techniczne i jakościowe zamiennych materiałów eksploatacyjnych muszą być takie same jak parametry tej samej klasy produktów wzorcowych (oryginalnych). W szczególności musi być zagwarantowana nie gorsza a taka sama albo lepsza jakość wydruku, wydajność oraz pojemność.
6. Zamienniki muszą charakteryzować się pełną kompatybilnością z urządzeniami, w których mają być użytkowane jako materiały eksploatacyjne.
7. Wykonawca składający ofertę przedmiotowego postępowania musi zagwarantować, że w przypadku awarii urządzenia spowodowanej niewłaściwym funkcjonowaniem materiałów eksploatacyjnych (produkty oryginalne lub zamienniki pokryje koszt naprawy uszkodzonego sprzętu w autoryzowanym punkcie serwisowym. Jeśli na skutek awarii urządzenia wynikłej z powodu zastosowania materiałów zamiennych Zamawiający utraci gwarancję producenta urządzenia, w ramach rekompensaty za utracone korzyści, Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia obowiązków gwaranta na pozostały okres udzielonej gwarancji, bez zmiany jej warunków.
8. Wykonawca zagwarantuje, że w przypadku awarii lub uszkodzenia dostarczonych materiałów eksploatacyjnych zostaną one wymienione na nowe w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego.
9. W sytuacji gdy zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, zarówno tzw. fabrycznie nowych lub fabrycznie nowych refabrykowanych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych środków pod warunkiem, że środki równoważne będą posiadały parametry jakościowe, wydajnościowe i funkcjonalne tj. porównywalne z materiałami tzw. oryginalnymi. Wydajność ich jest zgodna z wydajnością określaną przez producentów OEM zgodnie z normami ISO IEC 19752, 19798, 24711, 24712. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane środki spełniają wymagania Zamawiającego. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniły wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.

 

5. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31.12.2020 r.

6. Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie następujących oświadczeń i dokumentów:
• wypełniony formularz ofertowy ( załącznik nr 1),
• wypełniony formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 2),
• aktualne dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej

7. Kryteria wyboru oferty:
Cena ofertowa brutto - 100 %. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę brutto.

8. Sposób przygotowania i miejsce złożenia oferty:
1. Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zaproszenia. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy w lewym górnym rogu koperty, przesłane na adres:
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu ul. L. Cieśli 2, 27-600 Sandomierz
oraz opisane:
Oferta na realizację zadanie pn.
„Dostawa artykułów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek: tonerów i tuszy na 2020 rok."
Oznaczenie sprawy: CUW.26.9.2019.AB.
Nie otwierać przed dniem 5 grudzień 2019 roku, godziną 11:00

2. O wyniku niniejszego postępowania prowadzonego w trybie „zapytania ofertowego" Zamawiający poinformuje wykonawców poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu w zakładce „Zamówienia publiczne" - stosownej informacji.
3. Termin złożenia ofert: do dnia 5 grudnia do godziny 11:00.
4. Otwarcie ofert nastąpi w obiekcie CUW w Sandomierzu w dniu 5 grudnia o godzinie 11:30.
5. Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.
6. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


9. Sposób obliczenia ceny ofertowej
1. Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny za wszystkie elementy zamówienia wymienione
w formularzu ofertowym. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
2. Ceny jednostkowe oraz wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym a także ostateczną cenę oferty, należy podawać w złotych polskich. Ostateczną cenę oferty stanowi suma cen poszczególnych pozycji formularza oferty cenowej. Ostateczna cena oferty powinna zostać podana w kwocie brutto.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia elektronicznie drogą mailową lub telefonicznie oraz poprzez publikację stosownej informacji na stronie internetowej, na której opublikowano ogłoszenie.
4. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
6. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

10. Termin związania ofertą: 30 dni.


11. Inne:
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zaproszeniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia.


13. Klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu,
ul. L. Cieśli 2.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@cuw.sandomierz.eu
lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora.
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na potrzeby prowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego: „Dostawa artykułów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek: tonerów i tuszy na 2020 rok." Oznaczenie sprawy: CUW.26.9.2019.AB, w celu rozpatrzenia złożonej przez Panią/Pana oferty i ewentualnego zawarcia umowy. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem.
4. W szczególnych sytuacjach możemy przekazać/powierzyć Pani/Pana dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia przetwarzania.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenia zamówienia poniżej 30 000 euro. Podanie danych osobowych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia umowy.
7. Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
• na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO**;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Nie przysługuje Pani/Panu;
• w związku z art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art.20 RODO;
• na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. c oraz lit. b RODO.

Załączniki:
1. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
2. Załącznik Nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy
3. Załącznik Nr 3 Wzór umowy


*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
powrót...
Wersja : 1 2 
Informacja wytworzona przez dnia 25.11.2019
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 25.11.2019. Wygasa 06.12.2019. Odsłon 2133, Wersja 2 Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony