Dostawa fabrycznie nowego zestawu sprzętu do prac komunalnych (wygasły...)

 
Oznaczenie sprawy:  CUW.26.4.2018.JA   
 

Sandomierz, 2018-09-11

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na zadanie pn. „Dostawa fabrycznie nowego zestawu sprzętu do prac komunalnych obejmującego: ciągnik oraz przyczepę ciągnikową 1-osiową.”1.  Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy
Adres:  ul. Przemysłowa 2
             27-600 Sandomierz

Telefon: 15 832 34 22 
Strona www:  www.targowiskasandomierz.pl
Adres e-mail: biuro@targowiskasandomierz.pl

 

2.  Tryb udzielania zamówienia:

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie niepodlegającym Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zmian.) zgodnie z art. 4 ust. 8 – Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów,
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

3.   Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego zestawu sprzętu do prac komunalnych obejmującego: ciągnik oraz przyczepę ciągnikową 1-osiową.

Parametry techniczne sprzętu:

        1)      Ciągnik:
        -        rok produkcji: 2016-2018 r.,
        -        kabina: ogrzewana z wentylacją, wyposażona m. in. w osłonę przeciwsłoneczną, przednie i tylne lampy robocze, wycieraczki,
                 lampę sygnałową żółtą,
        -        silnik: spełniający normę emisji spalin min. EURO 3A (TIER 3, Stage III A),
        -        liczba cylindrów: min.3,
        -        moc ciągnika: min. 45 KM,
        -        skrzynia biegów: mechaniczna, synchronizowana, z rewersem,
        -        liczba biegów: (przód/tył): 8/8, 10/10, 12/12, 15/15 lub 16/16 lub więcej,
        -        napęd: na 2 osie (4x4),
        -        zakres prędkości min./max.: 2-30 km/h,
        -        sprzęgło: suche, dwustopniowe,
        -        WOM: 540 obr/min,
        -        TUZ tylny: udźwig min. 1000 kg,
        -        TUZ przedni: udźwig min. 400 kg,
        -        hamulce: tarczowe, mokre, stosowane hydraulicznie,
        -        hydraulika: 2 pary wyjść hydraulicznych z przodu, 2 pary wyjść hydraulicznych z tyłu, umożliwiające pracę z urządzeniami peryferyjnymi, 
                 takimi jak:
                 pług do odśnieżania, przyczepa – wywrotka, rozrzutnik piasku i soli, zamiatarka, kosiarka itp.,
        -        instalację pneumatyczną do hamulców przyczepy,
        -        zaczep dolny do przyczep 1-osiowych,
        -        ogumienie przód – tył: rolnicze,
        -        wymiary:
                a)      długość całkowita (bez ramion, podnośników i lamp sygnalizacyjnych – max. 3900 mm,
                b)      szerokość całkowita – max. 1650 mm,
                c)      Wysokość całkowita – max. 2550 mm,
        -      gwarancja: 24 miesiące od dostawy (protokół zdawczo – odbiorczy).

        2)      Przyczepa ciągnikowa 1-osiowa:
        -        rok produkcji: 2016 – 2018 r.,
        -        ładowność przyczepy: min. 1500 kg,
        -        wywrót trójstronny,
        -        wysokość burty: min. 400 mm,
        -        instalacja hamulcowa pneumatyczna,
        -        hamulec postojowy,
        -        instalacja oświetleniowa,
        -        gwarancja: 12 miesięcy od dostawy (protokół zdawczo – odbiorczy).

 

        Warunki udziału w postępowaniu:

        1)      Prowadzenie sprzedaży autoryzowanej sprzętu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
        2)      Ciągnik i przyczepa powinny posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych oraz
                  instrukcję obsługi w j. polskim.
        3)      Gwarancja na dostarczony sprzęt powinna wynosić co najmniej:
                - 24 miesiące na ciągnik licząc od podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego,
                - 12 miesięcy na przyczepę licząc od podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.
        4)      Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji – max. 36 godzin od zgłoszenia awarii.
        5)      Serwis winien posiadać siedzibę na terenie Polski.
        6)      Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji winno odbywać się transportem i na koszt wykonawcy.
        7)      Usunięcie wad sprzętu, które ujawniły się w okresie gwarancji powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od chwili
                 zgłoszenia.

 

Wykonawca zaproszony oraz pobierający wersję elektroniczną Zaproszenia z Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu zobowiązany jest do jej monitorowania do dnia składania ofert,
gdyż zamieszczane tam są ewentualne wyjaśnienia oraz/lub zmiany treści Zaproszenia.
Dokonane w ten sposób wyjaśnienia/uzupełnienia stają się częścią Zaproszenia i będą dla wykonawców wiążące.

 

4.   Termin wykonania zamówienia: do 22.10.2018 r.

5.   Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie następujących oświadczeń i dokumentów:

        a)      formularz oferty wg załączonego wzoru (załącznik nr 1 do Zaproszenia),
        b)      aktualne dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
                 o Działalności Gospodarczej (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),
        c)      warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,
        d)      oświadczenie Wykonawcy, iż w dniu dostawy ciągnik i przyczepa będą posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopuszczenia
                 do ruchu po drogach publicznych oraz instrukcję obsługi w j. polskim,
        e)      foldery/katalogi z opisem technicznym oferowanego sprzętu: ciągnika i przyczepy 1-osiowej, w celu potwierdzenia,
                 że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego.


6.    Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

        1)       Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie,
                  faksem lub drogą elektroniczną.
        2)       Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje przekazane za pomocą faksu, drogą elektroniczną uważa się za złożone
                   w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.
        3)       Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną,
                  każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

7.   Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą:

         w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Janusz Stasiak tel. kom. 539 914 920,
         w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

8.   Kryteria wyboru ofert:

      Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie kryterium:
        -        cena 60%,
        -        parametry techniczne 10%,
        -        warunki gwarancji 10%,
        -        wyposażenie dodatkowe 10%,
        -        parametry eksploatacyjne wpływające na ochronę środowiska naturalnego 10%.

 

Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom
oraz zgodnie z kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

9.   Miejsce i termin złożenia ofert:

        1)       Miejsce: Sekretariat Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu. ul. Cieśli 2, 27-600 Sandomierz.
        2)       Termin: Ofertę należy złożyć do dnia: 26.09.2018r. do godz. 10.00.
        3)       Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
                  Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy w lewym górnym rogu koperty,
                  zaadresowane na adres: Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu ul. Cieśli 2 27-600 Sandomierz oraz opisane:

 

Oferta na zadanie pn. „Dostawa fabrycznie nowego zestawu sprzętu do prac komunalnych obejmującego:
ciągnik oraz przyczepę ciągnikową 1-osiową.”

Oznaczenie sprawy: CUW.26.4.2018.JA
Nie otwierać przed dniem 26.09.2018 r. godz. 10.30

 
        4)       Składana oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
                  Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia
                  w formie elektronicznej lub faxem.
        5)       Ofertę należy napisać w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
        6)       Cena w formularzu oferty winna być wyrażona cyfrowo i słownie i obejmować całość zamówienia.
        7)       Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składania.
        8)       O wyniku niniejszego postępowania prowadzonego w trybie „porównania cen” Zamawiający poinformuje wykonawców
                  poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
                  w zakładce „Zamówienia publiczne” – stosownej informacji.
        9)       Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia.
       10)     Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia,
                 Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

10.   Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
         osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
        oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
        informuję, że:

        1)       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy
                  ul. Przemysłowa 2 27-600 Sandomierz.
        2)       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@targowiskasandomierz.pl, tel. 15 832 34 22.
        3)       Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych
                  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa fabrycznie nowego zestawu sprzętu
                  do prac komunalnych obejmującego: ciągnik oraz przyczepę ciągnikową 1-osiową.” prowadzonym w trybie postępowania
                  poniżej 30 000 euro - w trybie „porównanie cen”.
                  Tryb niepodlegającym Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1579 ze zmian.)
                  zgodnie z art. 4 ust. 8 - Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów,
                  których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
        4)       Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od daty zakończenia realizacji umowy.
        5)       Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
                  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
        6)       Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
        7)       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania spowoduje, iż nie będzie Pan/i/ uczestniczył/a
                  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa fabrycznie nowego zestawu sprzętu
                  do prac komunalnych obejmującego: ciągnik oraz przyczepę ciągnikową 1-osiową.”

 

11.   Załączniki do zaproszenia ofertowego:

1.      Formularz oferty.
2.      Wzór umowy dostawy.
3.      Zaproszenie do złożenia ofert BIP.


 

Sandomierz, dnia 25.09.2018 r.

 


Zmiana treści Zaproszenia do złożenia oferty.

 


Na podstawie Zaproszenia do złożenia oferty pkt. 3 ppkt dotyczący warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokonuje zmiany treści
Zaproszenia w ten sposób, że:
1.    Pkt 4 otrzymuje brzmienie:
       ” Termin wykonania zamówienia: do 31.10.2018 r.”
2.    Pkt 8 otrzymuje brzmienie:
      „Kryteria wyboru ofert:
     
1)    Cena 80 %
      2)    Parametry eksploatacyjne wpływające na ochronę środowiska naturalnego – jednostkowe  zużycie paliwa - 10%,
             w wyszczegółowieniu według:
            - zużycie najniższe według wszystkich złożonych ofert– 10%
            - zużycie większe do 10% od najniższego – 8%
            - zużycie większe powyżej 10% do 20% od najniższego – 6%
            - zużycie większe powyżej 20% od najniższego – 0%
      3)    Parametry techniczne – moc maksymalna – 10%, w wyszczegółowieniu według:
            - moc maksymalna powyżej 75 KM – 10%
            - moc maksymalna od 65 KM do 75 KM – 8%
            - moc maksymalna od 55 KM do 64 KM – 6%
            - moc maksymalna od 46 KM do 54 KM – 4%.”
3.   Pkt 9 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:
      ” Termin: Ofertę należy złożyć do dnia: 03.10.2018r. do godz. 10.00.
4.  Pkt 9 ppkt 3 otrzymuje brzmienie:
„Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy w lewym górnym rogu koperty, zaadresowane na adres:
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu ul. Cieśli 2 27-600 Sandomierz oraz opisane:

Oferta na zadanie pn. „Dostawa fabrycznie nowego zestawu sprzętu do prac komunalnych obejmującego: ciągnik
oraz przyczepę ciągnikową 1-osiową.”
Oznaczenie sprawy: CUW.26.4.2018.JA
Nie otwierać przed dniem 03.10.2018r. godz. 10.30”

5.  Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do Zaproszenia ofertowego.
6.  Wzór umowy dostawy stanowiący załącznik nr 2 do Zaproszenia ofertowego.


powrót...
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Informacja wytworzona przez dnia 11.09.2018
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 25.09.2018. Wygasa 04.10.2018. Odsłon 7181, Wersja 4 Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony