Dostawa materiałów biurowych i papierniczych na 2022 rok (wygasły...)

Oznaczenie sprawy: CUW.26.5.2021.AB


 

Sandomierz, 07.12.2021 r.

 

INFORMACJA

W związku z wpływem do Zamawiającego prośby Wykonawców dotyczących przedłużenia terminu składania ofert, ze względu na pojawiające się problemy ze złożeniem oferty, powodowane gwałtownymi zmianami cen artykułów papierniczych i biurowych, a co za tym idzie problemami z prawidłową wyceną asortymentu, informuję że termin składania ofert zostanie przedłużony do dnia 15 grudnia 2021 roku do godziny 11:00.
Nadmieniam, że warunki w ww. postępowaniu oraz opis przedmiotu zamówienia nie ulegają zmianie.


 Sandomierz, 01.12.2021 r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na realizację zadania pn.:
„ Dostawa materiałów biurowych i papierniczych na 2022 rok"

 

1. Dane zamawiającego
Centrum Usług Wspólnych
ul. Leona Cieśli 2
27-600 Sandomierz
Telefon/faks: 15 644 56 80
Strona www. http://bip.cuw.sandomierz.eu
Adres e-mail sekretariat@cuw.sandomierz.eu

 

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Aleksandra Brożyna
Tel. 15 644 56 80, wew.26
e-mail: aleksandra.brozyna@cuw.sandomierz.eu

 

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), z uwagi na próg określony w art.2 ust.1 pkt 1 tj. wartości poniżej 130.000,00 zł netto.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów biurowych i papierniczych dla Centrum Usług Wspólnych i jednostek obsługiwanych. Artykuły biurowe i papiernicze będą dostarczane przez wykonawcę na jego własny koszt, na podstawie zamówień częściowych przesyłanych pocztą elektroniczną lub zgłaszanych telefonicznie przez Centrum Usług Wspólnych i jednostki obsługiwane tj.:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Stefana Okrzei 6, 27-600 Sandomierz;
2. Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Adama Mickiewicza 9, 27-600 Sandomierz;
3. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Flisaków 30, 27-600 Sandomierz;
4. Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Adama Mickiewicza 39,27-600 Sandomierz;
5. Przedszkole Samorządowe Nr 1, ul. Stefana Okrzei 8, 27-600 Sandomierz;
6. Przedszkole Samorządowe Nr 3, ul. Juliusza Słowackiego 9, 27-600 Sandomierz;
7. Przedszkole Samorządowe Nr 5, ul. Portowa 28, 27-600 Sandomierz;
8. Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5, ul. Portowa 28, 27-600 Sandomierz;
9. Przedszkole Samorządowe Nr 6, ul. Por. Tadeusza Króla 3, 27-600 Sandomierz;
10. Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6, ul. Por. Tadeusza Króla 3,
27-600 Sandomierz;
11. Przedszkole Samorządowe Nr 7, ul. Armii Krajowej 5, 27-600 Sandomierz;
12. Świetlica Środowiskowa, ul. Juliusza Słowackiego 15, 27-600 Sandomierz;
13. Placówka Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie" ul. Błonie 55,
27-600 Sandomierz;
14. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu, ul. Katedralna 5,
27-600 Sandomierz;
15. Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. Przemysłowa 2,
27-600 Sandomierz.
16. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Koseły 3a, 27-600 Sandomierz:

2. Dostawy przedmiotu zamówienia będą się odbywały w zależności od potrzeb zamawiającego. Przedmiot umowy objęty jednostkowym zamówieniem wykonawca zobowiązuje się dostarczać na swój koszt maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
3. Umowa będzie obowiązywać 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku lub do wyczerpania przedmiotu umowy. Po upływie okresu realizacji umowy, mimo nie wyczerpania zamówienia określonego umową, umowa wygasa.
4. Oferowany produkt musi spełniać wymagania wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia oraz formularzu asortymentowo-cenowym.
5. Rzeczywiste ilości zamówionych artykułów, będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania zamawiającego.
6. Asortyment przedstawiony w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty, nie jest katalogiem zamkniętym, Centrum Usług Wspólnych i jednostki obsługiwane mogą dokonywać zamówienia na dodatkowy asortyment o podobnej tożsamości przedmiotowej.
7. Artykuły biurowe i papiernicze muszą spełniać wszelkie normy stawiane do tego rodzaju zamówień przez prawo polskie.
8. Zamówione artykuły winny być dostarczone - odpowiednio na adresy Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu oraz jednostek obsługiwanych, z uwzględnieniem obiektów jednostki MOSiR: Pływalnia Kryta, ul. Zielna 7, Hala Widowiskowo - Sportowa ul. Patkowskiego 2a, Miejski Stadion Sportowy ul. Koseły 3a, Bulwar im Marszałka Piłsudskiego, Centrum Rekreacji ul. Portowa 24a - w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych, winny posiadać najwyższą jakość. Winny być artykułami nieużywanymi, wolnymi od wad, kompletnymi, szczelnie zapakowanymi, nie noszącymi śladów otwierania, nie poddanymi procesowi ponownego napełniania.
9. W przypadku asortymentów dla których określa się terminy ważności ich użycia, terminy te muszą wynosić co najmniej 12 miesięcy, licząc od dnia ich odbioru.
10. Cena określona w ofercie, powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
11. Ceny produktów w okresie trwania umowy nie mogą ulec zmianie, w stosunku do wskazanych w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2.
12. Zamawiający zastrzega, że ilości artykułów wskazane w załączniku nr 2, są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Mogą one ulec zmianie w toku realizacji zamówienia.
13. Wykonawcy nie przysługują roszczenia o realizacje całości przedmiotu zamówienia jeżeli potrzeby Zamawiającego będą mniejsze.
14. Po upływie okresu realizacji umowy, mimo nie wyczerpania przedmiotu zamówienia określonego umową, umowa wygasa.
15. Faktury VAT Wykonawca będzie wystawiał bezpośrednio dla jednostki, dla której nastąpiła dostawa materiałów związanych z przedmiotem zamówienia na podstawie zamówienia częściowego, wg wzoru:
(Nabywca - Gmina Sandomierz, Odbiorca - jednostka do której nastąpiła dostawa artykułów biurowych).
16. Płatność za dostawę, regulowana będzie na podstawie prawidłowo wystawianych faktur VAT w ciągu 14 dni, licząc od daty złożenia faktury VAT, sporządzonej w oparciu o ceny jednostkowe, zaoferowane przez wykonawcę w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
17. Po zakończeniu przeprowadzonego postępowania umowy zawierane będą indywidualnie przez poszczególne jednostki, na rzecz których działa Centrum Usług Wspólnych.

 

4. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.

 

5. Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie następujących oświadczeń i dokumentów:
a) wypełniony formularz ofertowy ( załącznik nr 1),
b) wypełniony formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 2),
c) zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 3),
d) zaakceptowana i podpisana klauzula informacyjna (załącznik nr 4),
e) aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania w ofercie przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.

 

6. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:
1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazuje zgodnie z wyborem zamawiającego, faksem lub drogą elektroniczną.
2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje przekazane za pomocą faksu, drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.
3) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

7. Kryteria wyboru oferty:
Cena ofertowa brutto - 100 %. Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożone przez wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę brutto.

 

8. Sposób przygotowania i miejsce złożenia oferty:
1. Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy w lewym górnym rogu koperty, przysłane na adres:
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu ul. L. Cieśli 2, 27-600 Sandomierz oraz opisane:
Oferta na realizacje zadanie:


„Dostawa materiałów biurowych i papierniczych
na 2022 rok"
Oznaczenie sprawy: CUW.26.5.2021.AB
Nie otwierać przed dniem 10 grudnia 2021 roku, godziną 10:00

 

2. O wyniku niniejszego postępowania prowadzonego w trybie „zapytania ofertowego" Zamawiający poinformuje wykonawców poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu w zakładce „Zamówienia publiczne" - stosownej informacji.
Wykonawca zaproszony oraz pobierający wersję elektroniczną Zaproszenia z Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu zobowiązany jest do bieżącego monitorowania Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu do dnia składania ofert, gdyż zamieszczane tam są ewentualne wyjaśnienia oraz/lub zmiany treści Zaproszenia. Dokonane w ten sposób wyjaśnienia/uzupełnienia stają się częścią Zaproszenia i będą dla wykonawców wiążące.
3. Termin złożenia ofert: do dnia 10 grudnia 2021 roku do godziny 10:00.
4. Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.
5. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

9. Sposób obliczenia ceny ofertowej
1. Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny za wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu ofertowym. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.
2. Ceny jednostkowe oraz wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym a także ostateczną cenę oferty, należy podawać w złotych polskich. Ostateczną cenę oferty stanowi suma cen poszczególnych pozycji formularza oferty cenowej. Ostateczna cena oferty powinna zostać podana w kwocie brutto.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana do realizacji drogą elektroniczną (mailem) lub telefonicznie oraz poprzez publikację stosownej informacji na stronie internetowej, na której opublikowano ogłoszenie.
4. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
6. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
8. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert oraz poprawić oczywiste błędy rachunkowe.
9. W sytuacji gdy zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych środków pod warunkiem, że środki równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne jak środki wymienione w załączniku Nr 2. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując konkretnego producenta lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.. Wykonawca oferujący produkt równoważny, jest zobowiązany dostarczyć do oferty dokładny jego opis i parametry, by wykazać, że spełnia on wymagania Zamawiającego oraz jest zgodny ze SWZ i OPZ. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniły wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.

 

10. Termin związania z ofertą: do 9 stycznia 2022 roku

 

11. Inne
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zaproszeniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Wykaz załączników:
1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2) Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy
3) Załącznik nr 3 - Wzór umowy
4) Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna


 
 

powrót...
Wersja : 1 2 
Informacja wytworzona przez dnia 01.12.2021
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 08.12.2021. Wygasa 17.12.2021. Odsłon 1094, Wersja 2 Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony