Ochrona fizyczna osób i mienia (wygasły...)

CUW.26.4.2021.AB

 

Sandomierz, 2021.11.24

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na zadanie pn.

„Ochrona fizyczna osób i mienia Bulwaru
im. Marszałka Piłsudskiego w Sandomierzu."

 1. Dane dotyczące Zamawiającego:
Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Adres: ul. Koseły 3a
27-600 Sandomierz
Telefon: 790 780 923
Strona www: www.mosir.sandomierz.pl
Adres e-mail: sekretariat@mosir.sandomierz.pl

 

2. Tryb udzielania zamówienia:
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), z uwagi na próg określony w art.2 ust.1 pkt 1 tj. wartości poniżej 130.000,00 zł netto.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna osób i mienia Bulwaru im. Marszałka Piłsudskiego w Sandomierzu.
Wspólny Słownik Zamówień - Kod CPV- 79710000-4 Usługi ochroniarskie.

Ochrona osób i mienia dotyczy terenu Bulwaru im. Marszałka Piłsudskiego w dniach od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. codziennie w godzinach od 22:00 do 7:00 oraz całodobowo w dniach świątecznych 2022 roku: 1 stycznia - Nowy Rok (sobota), 6 stycznia - Trzech Króli (czwartek), 17 kwietnia - Wielkanoc (niedziela), 18 kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny ( poniedziałek), 1 listopada - Wszystkich Świętych (wtorek),11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości (piątek), 24 grudnia - Wigilia (sobota), 25 grudnia - 1 Dzień Bożego Narodzenia (niedziela), 26 grudnia - 2 Dzień Bożego Narodzenia (poniedziałek), 31 grudnia - Sylwester (sobota). Całkowita łączna liczba godzin wynosi 3435.

Do zadań ochrony należy:
• Pełnienie ochrony w pełnym umundurowaniu,
• Pełnienie ochrony w wyposażeniu w środki łączności,
• Współpracowanie z policją, strażą pożarną i strażą miejską,
• Eliminowanie zagrożeń mogących przyczynić się do kradzieży bądź zniszczenia mienia,
• Posiadania niezbędnej wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia, a także zdolności do wykonania zamówienia,
• Niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego o zagrożeniach i szkodach powstałych na terenie Bulwaru im. M. Piłsudskiego.
• Dodatkowe całodobowe wsparcie udzielane przez własny patrol interwencyjny.
• Całodobowe monitorowanie systemu alarmowego,
• Całodobowe zabezpieczenie dla pracownika ochrony oraz MOSiR systemu napadowego.
Wykonawca zaproszony oraz pobierający wersję elektroniczną Zaproszenia z Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu zobowiązany jest do bieżącego monitorowania Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu do dnia składania ofert, gdyż zamieszczane tam są ewentualne wyjaśnienia oraz/lub zmiany treści Zaproszenia. Dokonane w ten sposób wyjaśnienia/uzupełnienia stają się częścią Zaproszenia i będą dla wykonawców wiążące.

 

4. Termin wykonania zamówienia:
Ochrona na terenie Bulwaru im. Marszałka Piłsudskiego od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

 

5. Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie wraz z ofertą następujących oświadczeń i dokumentów:

a) formularz oferty - kosztorys ofertowy wg załączonego wzoru (załącznik Nr 1 do Zaproszenia),
b) referencje/rekomendacje w zakresie realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia min.2,
c) zaakceptowany wzór umowy - załącznik Nr 2 do zaproszenia,
d) zaakceptowaną i podpisaną klauzulę informacyjną - załącznik Nr 3 do zaproszenia
e) aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania w ofercie przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.

 

6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.
3) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą:
w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:
- Rafał Hemine tel. 697 183 008.

 

8. Kryteria wyboru ofert:
Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie kryterium - cena 100%.
Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie brutto.

 

9. Miejsce i termin złożenia ofert:
1) Miejsce: Sekretariat Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu. ul. Cieśli 2, 27-600 Sandomierz.
2) Termin: Ofertę należy złożyć do dnia: 03.12.2021 roku, do godz.12:00.
3) Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy w lewym górnym rogu koperty, zaadresowane:

Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu ul. Cieśli 2, 27-600 Sandomierz oraz opisane:
Oferta na zadanie pn.
„Ochrona fizyczna osób i mienia Bulwaru
im. Marszałka Piłsudskiego w Sandomierzu."
Oznaczenie sprawy: CUW.26.4.2021.AB
Nie otwierać przed dniem 03.12.2021 r., godziną 12.00

4) Oferta powinna być złożona w formie papierowej.
5) Składana oferta powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 5 zaproszenia.
6) Ofertę należy napisać w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą
i czytelną techniką.
7) Cena w formularzu oferty winna być wyrażona cyfrowo i słownie.
8) Podstawą do określenia przez Wykonawcę ceny jest wykaz godzin przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym zapytaniu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zadania. Wartość całkowita oferty brutto stanowić będzie suma wartości wszystkich elementów zamówienia.
9) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składania.
10) O wyniku niniejszego postępowania prowadzonego w trybie „zapytania ofertowego" Zamawiający poinformuje wykonawców poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu w zakładce „Zamówienia publiczne" - stosownej informacji.
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia.
12) W terminie 10 dni od otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty, wybrany Wykonawca zostanie wezwany do omówienia szczegółów współpracy oraz podpisania umowy.
13) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.


Uwaga zmiana numeru telefonu do kontaktu w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia
w punkcie nr 7 zaproszenia ofertowego.

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą:
w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:
− Rafał Hemine tel. 697 183 008

 

Załączniki:
1. Formularz oferty - załącznik Nr 1
2. Wzór umowy - załącznik Nr 2
3. Klauzula informacyjna - załącznik Nr 3.

 


powrót...
Wersja : 1 2 
Informacja wytworzona przez dnia 24.11.2021
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 25.11.2021. Wygasa 05.12.2021. Odsłon 1054, Wersja 2 Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony